Shadow

ฐานข้อมูลบัณฑิตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

คำแนะนำ : ค้นหาข้อมูลบัณฑิต โดยพิมพ์ในช่อง Serach  ตัวอย่างเช่น
       1.  ค้นหาตามชื่อ เช่น  ฐานียา
       2. ค้นหาตามสถานที่ทำงาน เช่น  โรงพยาบาลมหาราช
       3. ค้นหาตามปีที่จบการศึกษา เช่น  2558
       4. ค้นหาตามจังหวัด เช่น นครราชสีมา

ลำดับที่ชื่อ-สกุลรุ่นที่รหัสนักศึกษาปีการศึกษาที่จบสถานที่ทำงานจังหวัดประเภทองค์กร
1นางสาวกุสุมาย์ ชาววัลจันทึก1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
2นางสาววิภูษิณี ทองดีนอก1B522555โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
3นางสาวช่อเพชร ฉิมกลาง 1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
4นางสาวสุภรัตน์ มีระหันนอก1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
5นางสาวอัญชลีพร เทพจั้ง1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
6นางสาวกัญญารัตน์ ใจมั่น1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
7นางสาวเกศรินทร์ ทานา 1B522555โรงพยาบาลโชคชัยนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
8นางสาวประกาย จันทร์ประเทือง1B522555โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
9นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ใหญ่1B522555โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
10นางสาวฐานียา ขำกระโทก1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
11นางสาวเอื้อมเดือน จงดี1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
12นางสาวพิลาสลักษณ์ ราศีวรัตน์1B522555โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
13นางสาวมัลลิกา บัวศรี1B522555โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
14นางสาววิลาสินี วงศ์แสง1B522555โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
15นางสาวภัทรศยา มั่นคง1B522555โรงพยาบาลด่านขุนทด นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
16นางสาวชุติมา ยิ่งผล1B522555โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
17นางสาวแพรวนภา ศรีนอก1B522555โรงพยาบาลกรุงเทพ พญาไทกรุงเทพมหานครหน่วยงานเอกชน
18นางสาววรางคณา รัตนตรัยวงศ์1B522555โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
19นางสาวมินตรา ชัยชุมพล1B522555โรงพยาบาลด่านขุนทดนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
20นางสาวฐิตินันท์ ดีโพธิ์1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
21นางสาวอัญชนา คำพิมูล1B522555โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
22นางสาวศรัณยา กั้วมาลา1B522555โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์หน่วยงานรัฐ
23นางสาวณัฐพร ปัญสุวรรณ1B522555โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
24นางสาวพัชรินทร์ ภายไธสง1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
25นางสาวสกุลกานต์ พงษ์ทองเจริญ1B522555Rim Leaving นครราชสีมาหน่วยงานเอกชน
26นางสาวศุจิรัตน์ ศรีทองเหลือง1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
27นางสาววัลยา แกรงกระโทก1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
28นางสาวสมหมาย ไหมทอง1B522555โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
29นางสาวณัฐยาพร สุวรรณธาดา1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
30นางสาวพงศ์ผกา จ่างโพธิ์1B522555โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
31นางสาวกุสุมา เรืองกระโทก1B522555โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
32นางสาวศิริญญา ศรีเนตร1B522555โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
33นางสาวมินตรา เพ็งกระโทก1B522555โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
34นางสาวกัณฐิกา สายรัตน์1B522555โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
35นางสาวประภัสสร แก้วศิริ1B522555โรงพยาบาลโชคชัยนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
36นางสาวปวันรัตน์ เปดี1B522555โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
37นางสาวฐาปนีย์ สูงหางหว้า1B522555โรงพยาบาลด่านขุนทดนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
38นางสาววิชชุดา สุลินทาบูรณ์1B522555โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
39นางสาวเพ็ญนภา กองขุนทด1B522555โรงพยาบาลด่านขุนทดนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
40นางสาวธิดารัตน์ วิเวกวรรณ์1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
41นางสาวญาณิศา กุดสงค์1B522555โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
42นายรัตนกุล ทองชา1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
43นางสาวขวัญชนก นราจันทร์1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
44นางสาวพัชรีวรรณ บวรวิกัย1B522555โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
45นางสาวสวรรยา แก่นกระโทก1B522555โรงพยาบาลโชคชัย นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
46นางสาวสาวิตรี ช่วงไธสง1B522555โรงพยาบาลกรุงเทพ พญาไทกรุงเทพมหานครหน่วยงานเอกชน
47นางสาวทิพยาภรณ์ จดกลาง2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
48นางสาววิฑาวัลย์ ป้องขวาเลา2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
49นางสาวปนัดดา เผยกลาง2B532556โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
50นางสาวศิริวรรณ ตรีเมฆ2B532556โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
51นางสาวกัลยาณี ยาท้าว2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
52นางสาวสุภาภรณ์ ปึงสูงเนิน2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
53นางสาวชลธิชา ศุภนคร2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
54นางสาวศิริวรรณ สุบินยัง2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
55นางสาวปริญญา หินหมื่นไวย2B532556โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
56นางสาวปานตา เฝ้าทรัพย์2B532556โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
57นางสาวกรรณิการ์ แจ้งจิตร2B532556โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
58นางสาวอรธิชา วงศ์ชัยยา2B532556โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
59นางสาวคณิศร จันทร์พาณิชย์2B532556โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
60นางสาวภัสราภรณ์ ดอมไธสง2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
61นางสาวพิมพ์ชนก คิดดี2B532556โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
62นางสาวกรรณิการ์ คำมา2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
63นางสาวดรุณี ชายกลาง2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
64นางสาวขนิษฐา พรมกระโทก2B532556โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
65นางสาวอรพรรณ เสมโห้2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
66นางสาวสุธิดา เกิดลับ2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
67นางสาวสุภาภรณ์ กองน้อย2B532556โรงพยาบาลหล่มสักเพชรบูรณ์หน่วยงานรัฐ
68นางสาวสกุนตลา อ้อนกระโทก2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
69นางสาวอิสราภรณ์ เบ้าทอง2B532556โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
70นางสาวอภิสรา กานต์นนทกร 2B532556โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
71นางสาวขวัญสุดา ประทีปวัชรวงศ์2B532556โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
72นางสาวชลธิชา เปี่ยมเพ็ง2B532556โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
73นางสาวสุธาทิพย์ สามารถ2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
74นางสาวอังคณา สุ่มมาตย์2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
75นางสาวแพรวลี บุญพา2B532556โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
76นางสาววันทณีย์ ขยันการนาวี2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
77นางสาวอำพร พลเศษ2B532556โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วสระแก้วหน่วยงานรัฐ
78นางสาวขัตติยา แย้มศรี2B532556โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
79นางสาวเกศินี เชิดโฉม2B532556โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
80นางสาวจีราภรณ์ ปาทาน2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
81นายทำนอง หลักหาญ2B532556โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
82นางสาวธันยารัตน์ พรพัชรสกุล2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
83นางสาวทินรัตน์ ยะสุนทร2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
84นางสาวทิพวรรณ พันธ์ศิริ2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
85นางสาวพรประภา ต่อโชติ 2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
86นางสาวจันทัปปภา เหล็กศิริ2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
87นางสาวบุษดี อัมภรัตน์2B532556โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
88นางสาวสวรรณยา สุธรรม2B532556โรงพยาบาลสีคิ้ว นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
89นางสาวศศิธร วงค์อินตา2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
90นางสาวนันทิยา เช่นชาย2B532556โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
91นางสาวชฎามาศ ขอนเคียน2B532556โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
92นางสาวเนาวรัตน์ นนท์ตรี2B532556โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
93นางสาวแคทรียา ซ้ายสุข3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
94นางสาวธนัชพร ภักดิ์กระโทก3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
95นางสาวอุบล เดโชรัมย์3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
96นางสาวสุปรีดา ศรเจริญ3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
97นางสาวนุชพร ดุมใหม่3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
98นางสาวราตรี สิมละคร3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
99นางสาวขนิษฐา ศรีปัตเนตร3B542557โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
100นางสาวฐิติรัตน์ ข่อยนอก3B542557โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
101นางสาวดวงกมล สละ3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
102นางสาววิลาวัณย์ โอกระโทก3B542557โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
103นางสาวสุกัญญา ทบประดิษฐ์3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
104นางสาวลัดดาพร ปานสูงเนิน3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
105นางสาวภัทรภรณ์ แก้วดวงดี3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
106นางสาวกนกนาถ กิ่งสันเทียะ3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
107นางสาวศิรินารถ คำสา3B542557โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
108นางสาวปัญญาสิริย์ กรวยรัมย์3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
109นางสาวชนม์นิภา ไทยกล้า3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
110นางสาวปาริสา หิตาพิสุทธิ์3B542557โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
111นางสาวชรีรัตน์ ทรัพย์เรือง3B542557โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
112นางสาวบุญรวี ตั้งสมบูรณ์3B542557โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
113นางสาววันทนีย์ พูนศรี3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
114นางสาวพรวิสา เกษทองมา3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
115นางสาวอนุสรา รักษาแก้ว3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
116นางสาววชิราภรณ์ สุขอนันต์3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
117นางสาวขนิษฐา คำสุรีย์3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
118นางสาวบุณฑริก จับมั่น3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
119นางสาวศิริพร หวานนอก3B542557โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
120นางสาวฐาปนี แสงศรีจันทร์3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
121นางสาวพัทธนันท์ ทาประเสริฐ3B542557โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
122นางสาวภัทรนันท์ แพสาโรช3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
123นางสาวพรรนิภา คำสะอาด3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
124นางสาวศศิประภา อนุพันธ์3B542557โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
125นางสาววิไลลักษณ์ พันธุ์รัมย์3B542557โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
126นางสาวธิดารัตน์ เลิศและ3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
127นางสาวพจนา ปุริสังข์3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
128นายชัชวาล หวังเจริญ3B542557โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
129นางสาวน้ำทิพย์ ชัยสอน3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
130นางสาวพิชญ์สินี สิทธิรัตน์3B542557โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงรายหน่วยงานรัฐ
131นางสาวบุญฑิตา ไทยกลาง3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
132นางสาวอภิชญา น้อยสะปุ๋ง3B542557โรงพยาบาลทัพทันอุทัยธานีหน่วยงานรัฐ
133นางสาวปิยนุช เกตุสูงเนิน3B542557โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
134นางสาวสุวิมล ยอดสิงห์3B542557โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
135นางสาวปัณฑารีย์ เยี่ยงสอน3B542557โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
136นายบัณฑิต ชนะชัย3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
137นายพงษ์พัฒน์ อรรถโยโค3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
138นางสาวนิตยา เจือจันทร์3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
139นางสาวฐิติภา หลอมพลทัน3B542557โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
140นางสาววชิราภรณ์ บุญญฤทธิ์3B542558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
141นางสาวเสาวคนธ์ วงสมศรี4B552558โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
142นางสาววันดี มัญจะกาเภท4B552558โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
143นางสาวพนิดา ส่งคืน4B552558โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
144นางสาววิลาวัณย์ พูดเพราะ4B552558โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
145นางสาวเจนจิรา สวนงาม4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
146นางสาวจินตนา สายสร้อย4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
147นางสาวอุมาภรณ์ วาชดา4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
148นางสาวกฤษณา ทิมูลนีย์4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
149นางสาวกีรติยา ศรีต่างคำ4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
150นางสาวขวัญชนก ฉวีวรรณ4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
151นางสาวชนกชนม์ ขอพิมาย4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
152นางสาววิชยาภรณ์ สมยศ4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
153นางสาวกมลชนก ศรีพรหม4B552558โรงพยาบาลลพบุรีลพบุรีหน่วยงานรัฐ
154นางสาวศรัญญา คมขุนทด4B552558โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรีหน่วยงานรัฐ
155นางสาวกัญญารัตน์ แฉกพิมาย4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
156นางสาวชลดา บุตรทัน4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
157นางสาววันวิสา สุขโพ4B552558โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
158นางสาวนงลักษณ์ แสนดี4B552558โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
159นางสาวนันทิยา ทองสม4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
160นางสาวกรชนก หอมตา4B552558โรงพยาบาลโชคชัยนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
161นางสาวอมรรัตน์ แข็งแรง4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
162นางสาวปัฐวิกรณ์ จันทร์บวร4B552558โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
163นางสาวพรศิริ วงศ์ธิ4B552558โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
164นางสาวพัชริดา สุขเสริม 4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
165นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วกองนอก 4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
166นางสาวสุณีนาฎ ศรีวะรมย์ 4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
167นางสาวภัทรา งิ้วลาย4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
168นางสาวศิริพัฒน์ ภู่เหล็ก 4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
169นางสาวนิภาพร วันโท 4B552558โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
170นางสาวปนัดดา ก้านสันเทียะ 4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
171นางสาวจุฑามาศ เรืองลือ 4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
172นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นระโรจน์4B552558โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
173นางสาวสุฑารัตน์ มันเทศ4B552558โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
174นางสาวมณฑาทิพย์ ชำนิจ4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
175นางสาวศรินญา บุญมามอญ4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
176นางสาวเปมิกา อัครประเสริฐกุล4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
177นางสาวจันทร์จิรา อัปการัตน์4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
178นางสาวทักษพร กางร่มกลาง4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
179นางสาวจามจุรี บุตรวงษ์4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
180นางสาวสุภิญญา สีหมวด4B552558โรงพยาบาลโชคชัยนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
181นางสาวพัชรีพร สินปรุ4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
182นางสาวจุฬารัตน์ ดอกกระโทก4B552558โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์หน่วยงานรัฐ
183นางสาวศิราณี นัตถิวัน4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
184นางสาวปิยะพร แคนคันรัมย์4B552558โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
185นางสาวณัฐรีย์ คำน้อม4B552558โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
186นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์เพ็ชร4B552558โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
187นางสาวณภัสนันท์ ฉัตรชัยกุลศิริ5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
188นางสาวชลลดา อุ่นบุญเรือง5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
189นางสาวกนกวรรณ สวัสดี5B562559โรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์หน่วยงานรัฐ
190นางสาวจิรชยา วิจารย์ชัยศรี5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
191นางสาวอาทินุช เบญจะรักษ์5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
192นางสาวอาภาพร พันธุ์เพียร5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
193นางสาวปาริฉัตร ฉาไธสง5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
194นางสาวเพชรพรรณ นราองอาจ5B562559โรงพยาบาลชุมแพขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
195นาวสาวรัตติกาล คาดสนิท5B562559โรงพยาบาลย่านตาขาว ตรังหน่วยงานรัฐ
196นางสาวเกศรินทร์ พิมพล5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
197นางสาวอนิศา จุระวรรณ5B562559โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรีหน่วยงานรัฐ
198นายสืบสาน รักสกุลพิวัฒน์5B562559กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ Harbin Medical University, Chinaประเทศจีนหน่วยงานรัฐ
199นางสาวกฤษภุมรินทร์ จงอบกลาง5B562559โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
200นางสาวรัตนวรรณ ตามกลาง5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
201นางสาววิชชุกร ทะยอมใหม่5B562559โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
202นางสาวสุกัญญา พัฒนพ่วงสกุล5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
203นางสาวสุนิสา ปานะโปย5B562559โรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์หน่วยงานรัฐ
204นางสาวปาริชาติ ประสงค์5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
205นางสาวอรนุช ขจีรัมย์5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
206นางสาวสิริวรรณ สิริปัญญา5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
207นางสาวชรุญดา มาสสา5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
208นางสาวสุรดา ศรีอภัย5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
209นางสาวศรัณยาพร จันทร์พุ่ม5B562559โรงพยาบาลระยองระยองหน่วยงานรัฐ
210นางสาววราภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว5B562559โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรีหน่วยงานรัฐ
211นางสาวฉฏาธร กลิ่นศรีสุข5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
212นางสาวมัลลิกา นพพิบูลย์5B562559โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรีหน่วยงานรัฐ
213นางสาวสุพิชฌาย์ ซึ้งศิริทรัพย์5B562559โรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์หน่วยงานรัฐ
214นางสาวกิ่งกมล จ่าพุลี5B562559โรงพยาบาลพญาไท 2กรุงเทพมหานครหน่วยงานเอกชน
215นางสาวหัทยา หงษ์อุดร5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
216นางสาววรรีย์ วรรณสิงห์5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
217นางสาวปวีณา เชื้อบุญมี5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
218นายกฤษฎา อินศิริ5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
219นางสาวพิมพ์วิภา ครบหมาย5B562559โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
220นางสาวจุฑารัตน์ เมฆมนต์5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
221นางสาวลักษณา เภาขัน5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
222นางสาวศุภัสสร พิลาวงศ์5B562559โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
223นางสาวกุลธิดารัตน์ ทรัพย์เรืองศรี5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
224นางสาวอุทัยวรรณ เอี้ยงสันเทียะ5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
225นายรุ่งศักดิ์ บุญเชิด5B562559โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
226นางสาวธาราทิพย์ บัวหอม5B562559โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรีหน่วยงานรัฐ
227นางสาวสุนารี บุญเฮง5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
228นางสาวพิรญาณ์ ละโลงสูงเนิน5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
229นางสาวพงผกา ศรีแก้ว5B562559โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
230นางสาวสุวรรณา พันธ์ภักดี5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
231นางสาวศศิมา โอนโคกกรวด5B562559โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
232นางสาวณัชชา กฤติณัช6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
233นางสาวอรทัย ฉาบไธสง6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
234นางสาวชไมพร ชื่นนอก6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
235นางสาวรัตนาภรณ์ รามหาร6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
236นางสาวเบญจรักษ์ กลองกระโทก6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
237นางสาวพรสิริ กรวดสูงเนิน6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
238นางสาวสุวรรณี วันเฟื่องฟู6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
239นางสาวณัฐหทัย สะสาน6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
240นางสาวปรีชญา จังหวัดกลาง6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
241นางสาวรุ่งอรุณ ศรีพนม6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
242นางสาวศิริขวัญ จันทนันท์6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
243นางสาวศศินา วังภูมิใหญ่6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
244นางสาวพัชรพร แท่งทอง6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
245นางสาวธัญลักษณ์ หนุนกระโทก6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
246นางสาววัชราภรณ์ อุดมโภชน์6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
247นางสาววิภาดา เหล่าคนค้า6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
248นางสาวณัฐริกา โทแกะ6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
249นางสาวกมลวรรณ หาระการณ์6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
250นางสาวนฤมล บุญทัน6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
251นางสาวปภัสรา พินิจพล6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
252นางสาวพิจิตรา บุญพาโชค6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
253นางสาวปัญญารัตน์ วงษ์สุทธิรัตน์6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
254นางสาวดารินทร์ เจริญจิตต์6B572560โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
255นางสาวกนกวรรณ มหาอุตร6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
256นางสาวกิตติพร สีหะวงษ์6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
257นางสาววราภรณ์ วงค์ภูธรณ์6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
258นางสาวสุปราณี หลักลอย6B572560โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขอนแก่นหน่วยงานรัฐ
259นางสาวณัชชา ทองเหลือง6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
260นางสาวสิริยา วิไลวงค์6B572560โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอุดรธานีหน่วยงานรัฐ
261นางสาวสุริยาพร อุปนาศักดิ์6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
262นางสาวศุภมาศ คำมูล6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
263นางสาวสุรัญญา มีกำพี้6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
264นางสาวศิริโสภา กันโรคา6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
265นางสาวอวิกา นพคุณ6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
266นางสาววิชาดา เณรเกิด6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
267นางสาวกาญจนา อินทรกำแหง6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
268นางสาวอาทิตยา สัมมาสะโก6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
269นางสาวศตพร แดนระเบียบ6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
270นางสาวผุสดี ลมพิมาย6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
271นางสาวจีรวรรณ พงษ์เกษ6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
272นางสาวกมลวรรณ สลีอ่อน6B572560โรงพยาบาลน่าน น่านหน่วยงานรัฐ
273นางสาวกมลวัฒน์ สลีอ่อน6B572560โรงพยาบาลน่านน่านหน่วยงานรัฐ
274นางสาวมินตรา มีชำนาญ6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
275นางสาวอัจฉรา กระจ่างถิ่น6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
276นางสาวบุษยมาศ ศรีวัฒนศิริกุล6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
277นางสาวสมฤทัย โตชัยภูมิ6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
278นางสาวจุฑารัตน์ โสบกระโทก6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
279นางสาววราภรณ์ ยั่งยืน6B572560โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอุดรธานีหน่วยงานรัฐ
280นางสาวหทัยชนก คงเจริญ6B572560โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรีหน่วยงานรัฐ
281นางสาวมาริษา อารีรัมย์6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
282นางสาวกรองกาญจน์ ภูโททอง6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
283นางสาวกฤติยาพร ภูตะเวช6B572560โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
284นางสาววิจิตรา สนัดชัย6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
285นางสาวเจนจิรา คำพล6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
286นางสาวสุวรรณา นักเกลื่อน6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
287นางสาวปิยะธิดา สีสวาท6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
288นางสาววริศรา ขันทอง6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
289นางสาวอารียา ด้านวังขวา6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
290นางสาวอังคณา ไชยโส6B572560โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์หน่วยงานรัฐ
291นางสาวสุดาพร มูลประจบ6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
292นางสาวอันดามัน อินทโม6B572560โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอุดรธานีหน่วยงานรัฐ
293นางสาวนพรัตน์ อนุสงค์6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
294นางสาวววรรณกานต์ สมภาร6B572560โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหน่วยงานรัฐ
295นางสาวจิตาภา ทะเริงรัมย์6B572560โรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์หน่วยงานรัฐ
296นายศรชัย ฐานเจริญ6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ
297นายวัชระพงษ์ พันตาเอก6B572560โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานครราชสีมาหน่วยงานรัฐ