Shadow
โปรแกรม Simulation การฉีดยา

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ณัฏจิรา วินิจฉัย

สาขาวิชา : การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2561

แอพพลิเคชั่นเกมส์ แทบสเตอร์

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ภัทรภร สฤษชสมบัติ

สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2561

DEMO

โปรแกรมแจ้งเตือนเปลี่ยนตำแหน่งพันตัวจับสัญญาณความอิ่มต้วของออกซิเจนในเลือด

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ภัทรภร สฤษชสมบัติ

สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2561

DEMO

เครื่องบรรจุยาและเตือนการรับประทานยาในผู้สูงอายุ

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทการจด :

ปี พ.ศ. 2560

DEMO

เครื่องบดยาไฟฟ้า

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ลักขณา ไชยนอก

สาขาวิชา : การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

ประเภทการจด :

ปี พ.ศ. 2560

สื่อการสอน 3 มิติ กลไกการคลอดปกติเสมือนจริง

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

สาขาวิชา : การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2559

โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพาสำหรับส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ (แพร็ก-แคล 3.0)

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

สาขาวิชา : การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2558

VDO “การคลอดปกติ” (VDO “Normal labour”)

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

สาขาวิชา : การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2557

โปรแกรมคำนวณระดับความรุนแรงการตีบของหลอดลม (SUT PEFR Calculate)

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย

สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประเภทการจด : 

ปี พ.ศ. 2556

DEMO

โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล (Nursing Documentation Version 1.0)

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2554

โปรแกรมคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอดบนอุปกรณ์พกพา (PREG-CAL) Version 2.1

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

สาขาวิชา : การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2556

อุปกรณ์วัดความชื้นแบบอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : อาจารย์ บัณฑิตา นฤมาณเดชะ

สาขาวิชา : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประเภทการจด : อนุสิทธิบัตร

ปี พ.ศ. 2554

เครื่องบดยา

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์

สาขาวิชา : การพยาบาลพื้นฐาน (การจัดการทางการพยาบาล)

ประเภทการจด : อนุสิทธิบัตร

ปี พ.ศ. 2554

โปรแกรมเตือนการรับประทานยา Version 1.0

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2556

โปรแกรม Electronic Learning Portfolio Version 1.0

เจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย

สาขาวิชา : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประเภทการจด : ลิขสิทธิ์

ปี พ.ศ. 2554