การพยาบาลผู้ใหญ่

ศรัญญา จุฬารี. (2561). การพยาบาลผู้ใหญ่. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล

จันทร์ทิรา เจียรณัย และศรัญญา จุฬารี. (2559). แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การพยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

รวมพร คงกำเนิด. (2559). การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในวัยรุ่น. ใน ศิริอร สินธุ  ปิยะนันท์  ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน. การพยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (หน้า 185-226). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์.

เบญจพร สุขประเสริฐ. (2559). การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเด็กวัยเรียน. ใน ศิริอร  สินธุ  ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน. การพยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (หน้า 99-184). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์.

คู่มือการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล

จันทร์ทิรา เจียรณัย. (2559). คู่มือการวินิจฉัยทางการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในภาวะตั้งครรภ์ปกติ

วรรณวดี เนียมสกุล. (2558). การประเมินภาะวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกใภาวะตั้งครรภ์ปกติ. อุตรดิตถ์: พี. ออฟเซ็ทอาร์ท.

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ

จันทร์ทิรา เจียรณัย. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล

รวมพร คงกำเนิด และ กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์. (2558). การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล. กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์

บทบาทการจัดการรายกรณีในชุมชน

รวมพร คงกำเนิด. (2557). บทบาทการจัดการรายกรณีในชุมชน. ใน ศิริอร สินธุ และ พิชิต วงรอต. การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันลหิตสูง (หน้า 199-216) กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์.

ลำดับชื่อ-สกุลชื่อเรื่อง
1อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพPetprapai, N. (2010). Happiness, Stress, Adaptation and Depressive Symptoms among Freshmen Nursing Students. ASAIHL – THAILAND JOURNAL 13(1): 221-235
2ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย
นางสาวอัญชนา  คำพิมูล (นศ.พย.)
Chiaranai, C., and Kumpimol, U. (2010) A study of Visiting participants’ on Satisfaction on the Institute of Nusing’s Exhibition on the Occasion of the 20th Anniversary of Suranaree University of Technology.  The 17th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2010, [80].
3ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2010). Self-care and quality of life in patients with heart failure : do gender difference exist?, Thai Journal of Nursing Research, 13(4): 302-317.
4ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2010). Self-care and quality of life in patients with heart failure : do ge A phenomenological study of day-to-day experiences of living with heart failure: Do cultural differences matter?nder difference exist?. Official Journal Health Science
Songklanagarind Medical Journal. 27(6): 451-463.
5ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย. (2553). พฤติกรรมการพยาบาลเพื่อการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา 3(2): 16-27.
6อ.เพลินพิศ  พรหมรักษ์Batsungnoen, K., Promrak, P., and Kulworawanichpong, T. (2011). The study of appropriate light intensity levels for office work (Causing the least visual discomfort). In Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 80: 427-431.
7อ.เพลินพิศ  พรหมรักษ์Batsungnoen, K., Promrak, P., and Kulworawanichpong, T. (2011). The study of appropriate light intensity levels for office work (Causing the least visual discomfort). In The ICHMI 2011: International Conference on Health and Medical Informatics. 24-26 August 2011, Paris, France. P. 266-270.
8อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลBatsungnoen, K., and Suwannobol, N. (2011). The study of correlation between blood alcohol level and effectiveness of physical responses. In Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 80: 432-436.
9อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลBatsungnoen, K., and Suwannobol, N. (2011). The study of correlation between blood alcohol level and effectiveness of physical responses.  In The ICHMI  2011: International Conference on Health and Medical Informatics. 24-26 August 2011, Paris, France. P. 271-275.
10ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2011). Dilemmas within Context of Nursing: A Concept Analysis. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 15(3): 248-257.
11ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยSalyer, J., Schubert , C.M., and Chiaranai, C. (2011). Supportive Relationships, Self-care Confidence, and Heart Failure Self-care Behaviors. Journal of Cardiovascular Nursing. (Article in press)
12ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2011). Electronic Learning Portfolio: An Innovation Emphasizing Self-directed Learning Behavior and Readiness, In Proceedings of the 6th Annual ThailandPOD National Conference 2011: P. 57
13ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K., and Soonthorndhada,  K. (2011). Mechanisms by which social support networks influence healthy aging among Thai community-dwelling elderly. Journal of Aging and Health 23(8): 1352-1378.
14ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างกัตติกา ธนะขว้าง จินตนา รัตนวิฑูรย์ และจามจุรีย์ ทนุรัตน์. (2554). การพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนและศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 5(3): 381-391.
15ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างกัตติกา ธนะขว้าง. (2554). การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารพยาบาลทหารบก. 12(2): 30-36.
16อ.สิริกร  ขาวบุญมาศิริKhaobunmasiri, S. (2012). Study of weight loss program for obesity level 1 and 2 in Schizophrenia patients treated with Clozapine. In International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability (ICECESS 2012) (pp. 794-797). 14-16 November 2012, Venice, Italy. (Oral presentation).
17อ.ศรัญญา  จุฬารีChularee, S. (2012). Effects of teaching following successful intelligence concept on thinking and nursing care plan ability of nursing students. In 2nd Annual International Conference on Education & e-Learning (DOI: 10.5176/2251-1814_EeL12.44). 17-18 September 2012, Bali, Indonesia (Oral presentation).
18อ.ศรัญญา  จุฬารีChularee, S., & Chularee, T. (2012). Curriculum development of successful intelligence promoting for nursing students. In International Conference on Educational Design and Technology (ICEDT 2012) (pp. 726-730). 14-16 November 2012, Venice, Italy. (Oral presentation).
19อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลSuwannobol, N., Tapin, J. & Narachan, K. (2012). The Results of the Fetal Weight Estimation of the in fants delivered in the Delivery Room at Dan KhunThot Hospital by Johnson’s Method. In International Conference on Preventive Care and Integrative Medicine (ICPCIM 2012) (pp. 1009-1011). 14-16 November 2012, Venice, Italy. (Oral presentation).
20อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลSuwannobol, N. (2012). Outcomes of Teenage Mothers at Dankhunthot Hospital Nakhon Ratchasima. In International Conference on Preventive Care and Integrative Medicine (ICPCIM 2012) (pp. 708-711). 14-16 November 2012, Venice, Italy. (Oral presentation).
21อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลSuwannobol, N., Promrak, P. & Batsungnoen, K. (2012). The Environment Conservation Behavior of the applied health science students of Green and Clean University. In International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences, and Engineering (ICEBESE 2012) (pp. 995-999). 14-16 November 2012, Venice, Italy. (Oral presentation).
22อ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดBoonrod, W. (2012). Developing an Effective Mentoring Nurse Model for The Royal Thai Army Nurse. In 2nd Annual International Conference on Human Resource Management and Professional Development for the Digital Age (DOI: 10.5176/2251-2449_HRM&PD12.41). 17-18 September 2012, Bali, Indonesia (Oral presentation).
23อ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดBoonrod, W. (2012). Fectors predicting intention to leave of nurse educators (ปัจจัยทำนายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล). Journal of Nursing Science, 30(2), 22-34.
24ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. (2555). ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองของสามีหญิงตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลทหารบก, 13(1), 50-57.
25ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ประมวลสาระการสอนวิชา 619310 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
26ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์Anansawat, S., & Ubonsri, P. (2012). Promoting mental and spiritual health among postpartum mothers to extend breastfeeding period. In ICBB 2012: International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (pp. 974-979). 29-30 May 2012, Tokyo, Japan.
27ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์Anansawat, S., & Ubonsri, P. (2012). Promoting mental and spiritual health among postpartum mothers to extend breastfeeding period. In ICBB 2012: International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (pp. 974-979). 29-30 May 2012, Tokyo, Japan.
28ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยSalyer, J., Schubert, C. M., & Chiaranai, C. (2012). Supportive relationships, self-care confidence, and heart failure self-care. Journal of Cardiovascular Nursing, 27(5), 384-393.
29ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยประมวลสาระการสอนวิชา 619205 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
30ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K. (2012). The relationships among family, friends, and psychological well-being for Thai elderly, Aging and Mental Health. 16(8): 993-1003
31ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K. (2012). Perspectives on health aging among Thai elderly: A qualitative study, Nursing and Health Sciences. 14(2): 472-479
32ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างกัตติกา ธนะขว้าง, ผ่องใส กันทเสน, และรัตนากร ยศอินทร์. (2555). การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย ด้วยการรำไม้พลองประยุกต์กับการฟ้อนมองเซิงเมืองน่าน ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ. วารสารสภาการพยาบาล.  27(2), 81-93.
33.1อ.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  ผดุงครรภ์โบราณ: กรณีศึกษารอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Poster Presentation). : 531-540.
33.2ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  ผดุงครรภ์โบราณ: กรณีศึกษารอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Poster Presentation). : 531-540.
33.3อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  ผดุงครรภ์โบราณ: กรณีศึกษารอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Poster Presentation). : 531-540.
33.4อ.ศรัญญา  จุฬารีนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  ผดุงครรภ์โบราณ: กรณีศึกษารอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Poster Presentation). : 531-540.
34อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลSuwannobol, N., & Suwachan, L.(2013). Projects to promote quality care services among  HIV infected  by the collaborator of the multidisciplinary team. THE 11th INTERNATIONAL CONGRESS ON AIDS IN ASIA AND THE PACIFIC (ICAAP11) that is scheduled  on 18-22 November 2013 at Queen
Sirikit National Convention Center (QSNCC), Bangkok, Thailand (E-Poster).
35อ.ดร.ศักดา  ขำคมศักดา  ขำคม. (2556).  ผลของโปรแกรมระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SEMC) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5  “สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการในประชาคมอาเซียน : พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน”.  2-4 ธันวาคม 2556, สภาการพยาบาล จ.นนทบุรี. : 412-423.
36อ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงSingha-Dong. (2013) Tuberculosis Control: Review and Update. Journal of Sakon Nakhon Hospital 16(2): 88-97.
37อ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงนฤมล  สิงห์ดง. (2556).  Positive Practice Enviroment (PPE) การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของวิชาชีพ. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 31(3): 6-12
38อ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงPensiri. T., Singha-Dong, N. (2013). Factors Health Promotion Knowledge and Behaviors of Nursing Students. Proceeding of the 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2013. Tsu, Japan, October 28 – November 1, 2013  (CD-ROM).
39.1อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพณัฐฐิตา  เพชรประไพ  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556). ฮากไม้ รากเหง้าและภูมิปัญญา: การศึกษาเชิงคุณภาพรอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 102-109.
39.2ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยณัฐฐิตา  เพชรประไพ  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556). ฮากไม้ รากเหง้าและภูมิปัญญา: การศึกษาเชิงคุณภาพรอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 102-109.
39.3อ.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลณัฐฐิตา  เพชรประไพ  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556). ฮากไม้ รากเหง้าและภูมิปัญญา: การศึกษาเชิงคุณภาพรอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 102-109.
39.4อ.ศรัญญา  จุฬารีณัฐฐิตา  เพชรประไพ  จันทร์ทิรา  เจียรณัย  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556). ฮากไม้ รากเหง้าและภูมิปัญญา: การศึกษาเชิงคุณภาพรอบเขตพื้นที่เขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนคร. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 102-109.
40อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพPetchprapai, N. (2013). The extent of dementia among community based older adults. In The 20th IAGG World Congress of Gerontological and Geriatrics – Digital Ageing: A New Horizon for Heath Care and Active Ageing. 23-27 June 2013, Seoul Korea (Oral Presentation).
41อ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดวัลลภา  บุญรอด. (2556).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. วารสารพยาบาลทหารบก. 14(1): 51-60.
42อ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดวัลลภา  บุญรอด. (2556).  การพัฒนาโปรแกรมการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก. 14(1): 41-50.
43ผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิดรวมพร คงกำเนิด (2556). บทที่ 7 บทบาทการจัดการรายการกรณีในชุมชน. การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
44.1ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  การดูแลแบบองค์รวม: กรณีศึกษาหมอขวัญจ้ำ. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 92-101.
44.2อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพจันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  การดูแลแบบองค์รวม: กรณีศึกษาหมอขวัญจ้ำ. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 92-101.
44.3อ.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลจันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  การดูแลแบบองค์รวม: กรณีศึกษาหมอขวัญจ้ำ. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 92-101.
44.4อ.ศรัญญา  จุฬารีจันทร์ทิรา  เจียรณัย  ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล  ศรัญญา  จุฬารี. (2556).  การดูแลแบบองค์รวม: กรณีศึกษาหมอขวัญจ้ำ. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”.  21-23 ธันวาคม 2556, เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี (Oral Presentation). : 92-101.
45ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C.  (2013). A Phenomenological Study of Day-to-Day Experiences of Living With Heart Failure. J Cardiovasc Nurs. (2). 185-193.
46ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2013). Day-to-Day experience of thais living with heart failure: a phenomenological study. In The 24th International Nursing Research Congress. 22-26 July 2013, Prague, Czech Republic.
47ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย. (2556).  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารวิจัยสถาบัน มข. 1(1) : 18-33
48ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยPonpatcharasakul. T, Chiaranai. C. (2013). Factors Associated with Foot Sensation Loss in Elderly. Proceeding of the 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2013. Tsu, Japan, October 28 – November 1, 2013 (CD-ROM).
49ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์Kanjanawetang, J. (2013). Development of the desired healthcare system model enhancing health promotion in adolescent mothers and their families. In the 4th International Nursing Conference 2013. 12-14 September 2013, Bali, Indonesia. (Oral presentation).
50ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์จันทกานต์ กาญจนเวทางค์, พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์ และ สิรินันท ฐิติทรัพย์.  (2556). การพัฒนาแบบจำลองระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว. การประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สิทธิและการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์: ประเทศไทยสู่อาเซียน”. 11-12 กรกฎาคม 2556. (นำเสนอด้วยโปสเตอร์).
51ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์ประมวลสาระการสอนวิชา 613941 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 (Family Nursing and Midwifery I) และประมวลสาระการสอนวิชา 613942 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 (Family Nursing and Midwifery II)
52ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K., & Isaramalai, S. A. (2013). Productive engagement in older adults: A concept analysis. Nursing and Health Sciences, 15(1), 124-130.
53ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างกัตติกา ธนะขว้าง, จินตนา รัตนวิฑูรย์. (2556). ผลของการรำไม้พลองมองเซิงเมืองน่านต่อสมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตด้าน สุขภาพของผู้สูงอายุหญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ. พยาบาลสาร, 40(2), 148-161.
54ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K., Isaramalai, S., & Hattakit. U. (2013). A Conceptual Structure of Active Ageing among Thai Elderly. In the 16th EAFONS “Developing International Networking for Nursing Research”. 21-22 February 2013, The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand (Oral presentation).
55ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K., Isaramalai, S., & Hattakit. U. (2013).  Understandings of active ageing in Asian context: The perspectives of older Thai people. In The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2013) Digital @ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing. 23-27 June 2013, Seoul, Korea. (Oral presentation).
56ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างChapter 9: Poverty, perceived economic strain and psychological distress among Thai older adults, In Yeung Wei-Jun, Jean & Yap, Mui Teng (eds.)
57อ.สิริกร  ขาวบุญมาศิริKhaobunmasiri, S. (2014). Mental health of members of family with children aged 0-6 years in community surrounding Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima. In The 1st International Nursing Conference. “Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in ASEAN Economic Community (AEC) Era. 5-6 December 2014, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Poster presentation).
58อ.วาริธร  ประวัติวงศ์Prawatwong, W. (2014). A study of emotional intelligence of nursing students in Suranaree University of Technology. In 1st International Nursing Conference “Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in AEC Era. 5-6 December 2014, Ho Chi Minh City, Vietnam.
59อ.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลSuwannobol, N. (2014). The study of situations, problems and needs for family health promotion. In 2014 Annual Conference on Children, Women, and Social Studies. 9-11 January 2014, Seoul, Korea (Poster Presentation).
60อ.ดร.ศักดา  ขำคมKhumkom, S. (2014). Effects of clinical supervision by KM activities on learning achievement and critical thinking among nursing students of Suranaree University of Technology. In Asian Symposium on the Healthcare Without Borders. 6-8 August 2014, Hiroshima, Japan.
61.1อ.ดร.ศรัญญา  จุฬารีChularee, S., & Chiaranai, C. (2014). Evidence-based practice for caring patients with septic abortion and shock. In 2014 International Conference on Business & Social Science. 28-30 March 2014, Tokyo, Japan.
61.2ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChularee, S., & Chiaranai, C. (2014). Evidence-based practice for caring patients with septic abortion and shock. In 2014 International Conference on Business & Social Science. 28-30 March 2014, Tokyo, Japan.
62อ.ดร.วัลลภา  บุญรอดBoonrod, W. (2014). Thai nursing education research in 21st century: a meta-thematic synthesis. In 2014 International Symposium on Language, Linguistics, Literature and Education (ISLLE 2014). 22-24 July 2014, Hokkaido, Japan.
63อ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์Thinganjana, W. (2014). Bracketing: learning from my own experience. In 2014 Qualitative Health Research Conference. 21-23 October 2014, British Columbia, Canada.
64อ.ดร.ปัทมา  วาจามั่นVajamun, P. (2014). A case study: role of the instructor to enhance nursing student to empower caregiver to provide effective care for stroke patient at home. In The 1st International Nursing Conference. “Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in ASEAN Economic Community (AEC) Era. 5-6 December 2014, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Poster presentation)
65อ.ดร.ปัทมา  วาจามั่นVajamun, P. (2014). Development of VA-test kit. In 2014 International Symposium on Language, Linguistics, Literature and Education (ISLLE 2014). 22-24 July 2014, Hokkaido, Japan.
66อ.ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพPetchprapai, N. (2014). E-M-F learning: nursing educator’s perspective. In 2nd Annual Worldwide Nursing Conference: WNC 2014. 23-24 June 2014, Singapore. (Oral Presentation).
67.1ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์  ศรัญญา จุฬารี (2557).คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: กรณีศึกษา 1 เดือนหลังปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555. วารสารวิจัยสถาบัน มข. 2(2).
67.2อ.ศรัญญา  จุฬารีศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์  ศรัญญา จุฬารี (2557).คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: กรณีศึกษา 1 เดือนหลังปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555. วารสารวิจัยสถาบัน มข. 2(2).
68ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์    น.ส.อำพร  พลเศษ (นศ.พย.)Polset, A., JodklangT., Pongkhalao, W., & Anansawat, S. (2014). A study of elderly’s knowledge level of dementia prevention. In 2014 Annual Conference on Children, Women, and Social Studies. 9-11 January 2014, Seoul, Korea (Poster Presentation).
69ผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิดศิริอร สินธุ รวมพร คงกำเนิด กุลระวี วิวัฒนชีวิน    (2557). การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 20(2). หน้า 32-45.
70ผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิดKonggumnerd, R. (2014). Nursing education in South-East Asia: reflect past experiences to project future challenges. In The 1st International Nursing Conference. “Nursing Innovation: A Key to Promote the Humanized Health in ASEAN Economic Community (AEC) Era. 5-6 December 2014, Ho Chi Minh City, Vietnam.
71ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดง                  น.ส.สุปรีดา ศรเจริญSorncharean, P, Purisang, P, Loetlaeh, T, Ketthongma, P, & Singha-Dong, N. (2014). A comparative study on Health Literacy of Diabetic Mellitus patients in Chaimongkon sub-district, Nakhon Ratchasima. A presentation at 1st International Nursing Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam
72ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงSingha-Dong, N. (2014). Tuberculosis Preventive Behaviors of a Patient with Pulmonary TB in Sisaket Province of Thailand: A Structural Equation Model of a Cross-sectional Survey. Journal of Nursing and Health Care (Journal of Nurses’ Association of Thailand North-eastern Division), 32(1), 152-164.
73ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงประมวลสาระการสอนวิชา 619461 การพยาบาลอนามัยชุมชน (Community Health Nursing)
74ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงประมวลสาระการสอนวิชา 701210 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ (Health Promotion and Protection)
75ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงประมวลสาระการสอนวิชา 701103 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น (Introduction to Health Economic)
76ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงSingha-Dong, N. (2014). Initial Validation of Collegiate Learning Assessment “Dengue Performance Taskw” in measuring higher order thinking skills in nursing students. A presentation at 1st International Nursing Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam
77ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงSingha-Dong, N. (2014). University-community engagement, nursing education, and social impact: a case of Suranaree University of Technology. In Asian Symposium on the Healthcare Without Borders. 6-8 August 2014, Hiroshima, Japan.
78ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2014). Patient Reminder Program: An Effective Technology Improving Patient Outcome. Journal of Health Science. 2(4). 185-193.
79ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย. (2557). ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เตือนการรับประทานยาต่อคุณภาพชีวิตและการติดตามการรักษาของผู้สูงอายุ. สงขลานครินทร์เวชสาร, 32(3).  หน้า 173-184.
80ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2014). A phenomenological study of day-to-day experiences of living with heart failure: Do cultural differences matter?. Journal of Cardiovascular Nursing, 29(4), E9-E17.
81ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2014). Patient reminder program: an effective technology improving patient outcome. In 2014 International Conference on Business & Social Science (pp.1380-1394). 28-30 March 2014, Tokyo, Japan.
82ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2014). Lived Experience of Patients Receiving Hemodialysis Treatment for End Stage Renal Disease: A Qualitative Study. Journal of Nursing Research, 23, 109-109.
83.1ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K., Thinganjana, W., & Konggumnerd, R. (2014). Psychometric properties of the Thai version of the Diabetes Distress Scale in diabetic seniors. Clinical interventions in Aging, 9, 1353-1361.
83.2อ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์Thanakwang, K., Thinganjana, W., & Konggumnerd, R. (2014). Psychometric properties of the Thai version of the Diabetes Distress Scale in diabetic seniors. Clinical interventions in Aging, 9, 1353-1361.
83.3 ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิดThanakwang, K., Thinganjana, W., & Konggumnerd, R. (2014). Psychometric properties of the Thai version of the Diabetes Distress Scale in diabetic seniors. Clinical interventions in Aging, 9, 1353-1361.
84ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K., Isaramalai, S., & Hatthakit, U. (2014). Development and psychometric testing of the active aging scale for Thai adults. Clinical interventions in Aging, 9, 1211-1221.
85ผศ.ดร.กัตติกา  ธนะขว้างThanakwang, K. (2014). Effect of friendships on health-promoting behaviours among thai community-dwelling elders. In The 35th International Association for Human Caring Conference: SIG Transcultural Nursing and Caring. 24-28 May 2014, Kyoto, Japan (Oral Presentation).
86อ.ดร.ศักดา  ขำคมศักดา ขำคม. (2558).  ผลการใช้สื่อการสอนอัจฉริยะฯ (SEMC) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 8(4) : 126-139
87อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพPetchprapai, N. (2015). Mild Traumatic Brain Injury: Adapting to Consequences. Australasian Journal of Neuroscience, 25(2), 12-19.
88อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพณัฐฐิตา เพชรประไพ. (2558). การสำรวจภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 33 (1): 21-30.
89ผศ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์ประมวลสาระการสอนวิชา 619221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Nursing of Adults I)
90ผศ.ดร.วันทนา  ถิ่นกาญจน์ประมวลสาระการสอนวิชา 619222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Nursing of Adults II)
91ผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิดรวมพร คงกำเนิด (2558). ถอดบทเรียนการจัดการภาวะน้ำหนักเกินในวัยรุ่น: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน: ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล. 15-99
92ผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิดรวมพร คงกำเนิด (2558). แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกินในวัยรุ่น. แนวปฏิบัติ การพยาบาลเพื่อการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน. กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์. หน้า 41-53.
93ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดประมวลสาระการสอนวิชา 619208 การพยาบาลพื้นฐาน (Foundation of Nursing)
94ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดประมวลสาระการสอนวิชา 619431 ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล (Issues and Trends in Nursing Profession)
95ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดประมวลสาระการสอนวิชา 619414 การวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research)
96ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดกมลรัตน์   เทอร์เนอร์, มาสริน ศุกลปักษ์, ดวงเนตร ธรรมกุล,  วิไลวรรณ ทองเจริญ, รัชนี ศุจิจันทรรัตน์,และ วัลลภา  บุญรอด. (2558). ปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก. วารสารกองการพยาบาล. 42(3): 105-126.
97ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงSingha-Dong, N., Pardee, M., and Bigelow, A. (2015). Reducing disparities in hypertension control: A community-based hypertension control project for population in Rural Thailand. Annals of Global Health. 81 (1): 213. doi: 10.1016/j.aogh.2015.02.989
98ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงSingha-Dong, N., Pardee, M., and Bigelow, A. (2015). Reducing disparities in hypertension control: A community-based hypertension control project for population in Rural Thailand. Annals of Global Health. 81 (1): 213. doi: 10.1016/j.aogh.2015.02.989
99.1ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดBoonrod, W., Konggumnerd, R., and Maturachon, T. (2015). Sexual risk behaviors, sexual health protection and awareness of sexual health problems of young adult in Nakhon Ratchasima, Thailand. In International Conference on Education and Psychology and Society (pp.485-495). July 29-31, 2015, Okinawa, Japan.
99.2ผศ. ดร.รวมพร คงกำเนิดBoonrod, W., Konggumnerd, R., and Maturachon, T. (2015). Sexual risk behaviors, sexual health protection and awareness of sexual health problems of young adult in Nakhon Ratchasima, Thailand. In International Conference on Education and Psychology and Society (pp.485-495). July 29-31, 2015, Okinawa, Japan.
99.3อ.ทัดขวัญ มธุรชนBoonrod, W., Konggumnerd, R., and Maturachon, T. (2015). Sexual risk behaviors, sexual health protection and awareness of sexual health problems of young adult in Nakhon Ratchasima, Thailand. In International Conference on Education and Psychology and Society (pp.485-495). July 29-31, 2015, Okinawa, Japan.
100อ.ลักขณา  ไชยนอกลักขณา ไชยนอก. (2559).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี. 41(1) : 3-12
101อ.ภรณี อนุสนธิภรณี อนุสนธิ. (2559).  การศึกษาพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพ แหล่งสนับสนุนและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจวัย 1-5 ปี.  วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1) : 132-140
102อ.ดร.วรรณวดี  เนียมสกุลSriyasak, A., Almquvist, A-L., Sridawruang, C., Neamsakul, W., & Haggstrom-Nordin, E. (2016). The new generation of Thai fathers:
Breadwinners involved in parenting. American Journal of Men’s Health.
retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215945.
103อ.ดร.วรรณวดี  เนียมสกุลSriyasak A., Algvist, A.L., Sridawruang C., Neamsakul W. & Haggstrom-Nordin E. (2016). Struggling with motherhood and coping with fatherhood-A grounded theory study among Thai teenagers. International Journal of Nursing and Midwifery. 42: 1-9.
104อ.ดร.วรรณวดี  เนียมสกุลวรรณวดี เนียมสกุล ภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนคลินิกฝากครรภ์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ VARK ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 8(2): 20-35.
105.1อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ รัชดาภรณ์  ใจอ้าย. (2559).  ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.  วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1) : 70-78
105.2ผศ.ดร.ศรีเกียรติ  อนันต์สวัสดิ์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ รัชดาภรณ์  ใจอ้าย. (2559).  ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.  วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1) : 70-78
105.2อ.รัชดาภรณ์  ใจอ้ายนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ รัชดาภรณ์  ใจอ้าย. (2559).  ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.  วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1) : 70-78
106อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
นายสืบสาน รักษ์สกุลภิวัฒน์ (นศ.พย.)
Ruksakulpiwat, s., Petchprapai, N. (2016). Pregnancy Outcomes in a Thai Women with Gestational Diabetes Mellitus Treated According to the National Diabetes Data Group Criteria. Asian Contribution to the Sustainable Development Goals. Bogor Agricultural University (IPB), Indonesia., October 23-28, 2016. 42-45.
107อ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดBoonrod, W. (2012). Developing of an Evaluation Tool for Caring Behaviors in teaching by Nursing Instructor at Institution of Nursing Suranaree University of Technology, Thailand. In Conference Organizers International Business Academics Consortium (iBAC) Hyogo University of Teacher Education, Japan. July 3-5, 2016. Nagoya, Japan. 2(2) : 50-62
108ผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิดสายฝน เอกวรางกูร, รวมพร คงกำเนิด, ศิริอร สินธุ, ลักษมล ลักษณะวิมล. (2559). บริการสุขภาพทางเพศสำหรับเยาวชน: สถานการณ์ ความท้าทาย และการดำเนินการ. วารสารพยาบาล. 65(4): 16-23.
109ผศ.ดร.รวมพร  คงกำเนิดรวมพร คงกำเนิด, ศิริอร สินธุ, ลักษมล ลักษณะวิมล. (2559). บทที่ 4 การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในวัยรุ่น. พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (Nurse Led in Overweigth Management). 185–226.
110ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงนฤมล สิงห์ดง (2559). การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการควบคุม ป้องกัน โรคความดันโลหิตสูง โดยบูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการ และงานวิจัย ใน ปิยะวัติ บุญ-หลง และคนอื่นๆ. ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม. กรุงเทพฯ : พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม.
111ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย. (2559). การพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล: การวิจัยนำร่อง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 22(2), 93-110.
112ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C. (2016). The Lived Experience of Patients Receiving Hemodialysis Treatment for End-Stage Renal Disease: A Qualitative Study. Journal of Nursing Research. 24(2): 101-108.
113ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยKanhadilok, S.; McCain, Nancy L.; McGrath, Jacqueline M.; Jallo, N.; Price, Sarah K.; Chiaranai, C. (2016). Factors Associated With Exclusive Breastfeeding Through Four Weeks Postpartum in Thai Adolescent Mothers. The Journal of Perinatal Education. 25(3): 150-161.
114ผศ.ดร.จันทกานต์  กาญจนเวทางค์Tongdee, P., Loyd, R.A. , Kanoksin, S., Kanjanawetang, J., Winwan, K., Nimkuntod, P. (2016). Clinical Usefulness of Lipid Ratios to Identify Subclinical Atherosclerosis in Perimenopausal/Menopausal Women. J Med Assoc Thai. 99(Suppl 7): S36-S41.
115ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดอภินันท์ ขำศิริ สุทธีพร มูลศาสตร์ วัลลภา บุญรอด. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำตนเอง ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลหัวหน้าเวรในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. วารสารพยาบาลทหารบก. 17(2): 145-153.
116ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงSingha-Dong, N. (2016). Factors Associated with Hypertension Prevalence in Rural Nakhon Ratchasima: A Cross-Sectional Community Based Study. International Journal of Evidence-Based Healthcare, (14), S30.
doi: 10.1097/01.XEB.0000511669.27668.cd
117อ.ดร.กชกร  เพียซ้ายPaisai, K., & Phumdoung, S. (2018). Reliability of five an seven happiness faces scales for children. Paper presented at The 6th Asia Pacific Congress of Pediatric Nursing (APCPN 2018). 27-29 August 2018, Bali Nusa Dua Convention Center (BNCC), Nusa Dua-Bali, Indonesia.
118อ.ดร.ศรัญญา จุฬารีศรัญญา จุฬารี (2560). อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน การจัดการและผลลพัธ์ทางการพยาบาลของผู้ป่วยหลงัผ่าตัดในห้องพักฟื้น. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(4): 194-203
119อ.ดร.ศรัญญา จุฬารีศรัญญา จุฬารี. การพยาบาลผู้ใหญ่=Adult nursing. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. 232 หน้า.
120อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุลวรรณวดี เนียมสกุล. (2560). ประสบการณ์การทำคลอดครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 9(2): 1-16.
121อ.ดร.ปัทมา  วาจามั่น   ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงKume Y,. Makabe S,. Singha-Dong N,.Vavamun P,. Apikomonkon H,. and Griffiths J,. (2017). Seasonal effects of circadian motor activity Rhythm and a health-related quality of life in Japanese and Thai elderly. Chronobiology International Journal. Online Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/icbi20, DOI:10.1080/07420528.2017.1372468
122อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพPetchprapai, N. (2017). Quality of Life among Mild Traumatic Brain Injured Adults. The Journal of Nursing Research, 25(1), 51-58.
123อ. พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทรAlexander, L., Wajanatinapart, P., & Lauver, D. (2017). Psychometric properties of belief measures about osteoporosis and its control, Applied Nursing Research, doi:10.1016/j.apnr.2017.08.006
124.1รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย, ศรัญญา จุฬารี. แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. 292 หน้า.
124.2อ.ดร.ศรัญญา จุฬารีจันทร์ทิรา  เจียรณัย, ศรัญญา จุฬารี. แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. 292 หน้า.
125รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย. คู่มือการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559.
126รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยจันทร์ทิรา  เจียรณัย. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรออกซิเจนและการระบายอากาศ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. 528 หน้า
127.1ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรัญญา จุฬารี ฉวีวรรณ เศียรอุ่น. (2560). ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา. 18(1): 92-103.
127.2อ.ดร.ศรัญญา  จุฬารีศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรัญญา จุฬารี ฉวีวรรณ เศียรอุ่น. (2560). ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา. 18(1): 92-103.
127.3นางฉวีวรรณ เศียรอุ่นศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรัญญา จุฬารี ฉวีวรรณ เศียรอุ่น. (2560). ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา. 18(1): 92-103.
128.1ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล.
(2560). ประสบการณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของปราชญ์นมแม่. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(1): 83-91.
128.2อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และนรีลักษณ์ สุวรรณโนบล.
(2560). ประสบการณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของปราชญ์นมแม่. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(1): 83-91.
129ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิดปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, วารุณี เกตุอินทร์, รวมพร คงกำเนิด, ศิริอร สินธุ. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ การรับรู้ความเสี่ยงปัญหาสุขภาพทางเพศ และการปกป้องสุขภาพทางเพศของเยาวชนในสถานศึกษา. วารสารพยาบาลศาสตร์. 35(4): 33-48.
130ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงSingha-Dong, N., April, B., Philip, F., Rajataramya, B., Antonia, V. & Kathleen, P. (2017). Understanding Research Development Needs in Capacity Building for NCD Research: The Case of Thailand. bioRxiv The Preprint Server for Biology. doi: https://doi.org/10.1101/231498
131ผศ.ดร.นฤมล  สิงห์ดงสมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, นฤมล สิงหดง, ปิยนุช บุญกอง. (2560). บริบทการทำงานของพยาบาลไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(2): 216-228.
132.1ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยอัมพร คำหล้า, วรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์, ศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, กิตติพงษ์ แก้วตา. (2560). การพัฒานารูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(2): 34-44.
132.2อ.ดร.ศรัญญา  จุฬารีอัมพร คำหล้า, วรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์, ศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, กิตติพงษ์ แก้วตา. (2560). การพัฒานารูปแบบการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(2): 34-44.
133.1รศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย       อ.ดร.ศรัญญา  จุฬารีจันทร์ทิรา เจียรณัย, ศรัญญา จุฬารี. (2560). แนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยแท้งติดเชื้อที่มีภาวะช็อก. วารสารวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 23(1): 109-123.
133.2รศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัย       อ.ดร.ศรัญญา  จุฬารีจันทร์ทิรา เจียรณัย, ศรัญญา จุฬารี. (2560). แนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยแท้งติดเชื้อที่มีภาวะช็อก. วารสารวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 23(1): 109-123.
134.1อ.สิริกร ขาวบุญมาศิริสิริกร ขาวบุญมาศิริ, ปิยอร วจนะทินภัทร และ ปัทมา วาจามั่น. (2561). กรณีศึกษาผู้ป่วยติดสุราเฉพาะรายในชุมชน. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 54-61. [Proceeding]
134.2อ. พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร,สิริกร ขาวบุญมาศิริ, ปิยอร วจนะทินภัทร และ ปัทมา วาจามั่น. (2561). กรณีศึกษาผู้ป่วยติดสุราเฉพาะรายในชุมชน. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 54-61. [Proceeding]
134.3อ.ดร.ปัทมา วาจามั่นสิริกร ขาวบุญมาศิริ, ปิยอร วจนะทินภัทร และ ปัทมา วาจามั่น. (2561). กรณีศึกษาผู้ป่วยติดสุราเฉพาะรายในชุมชน. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 54-61. [Proceeding]
135อ.วรรษชล  พิเชียรวิไลวรรษชล พิเชียรวิไล.  (2561).  ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ต่อความสามารถในกาคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 12(1), 37-47.
136อ.ภรณี อนุสนธิภรณี อนุสนธิ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 41(3). 98-107
137อ.ดร.ศักดา  ขำคมศักดา ขำคม. (2561).ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 11(2). 2767-2780. (ISSN 1906-3431)
138.1อ.ดร.ศรัญญา จุฬารีศรัญญา จุฬารี และจันทร์ทิรา เจียรณัย.  (2561).  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  Veridian E-Journal, Silpakorn University.  11(1), 2220-2232.
138.2ผศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยศรัญญา จุฬารี และจันทร์ทิรา เจียรณัย.  (2561).  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  Veridian E-Journal, Silpakorn University.  11(1), 2220-2232.
139อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุลวรรณวดี เนียมสกุล.  (2561).  รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อลดความเครียดแก่นักศึกษาพยาบาลในการทำคลอดครั้งแรก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 10(2), 184-183.
140.1อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล และจินตนา ตาปิน. (2561). การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เน้นหลักการให้คำปรึกษาโดยแกนนำกลุ่มชายรักชาย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 36(4). 6-17.
140.2อ.จินตนา ตาปินศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล และจินตนา ตาปิน. (2561). การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เน้นหลักการให้คำปรึกษาโดยแกนนำกลุ่มชายรักชาย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 36(4). 6-17.
140.3ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล และจินตนา ตาปิน. (2561). การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เน้นหลักการให้คำปรึกษาโดยแกนนำกลุ่มชายรักชาย. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 36(4). 6-17.
141.1อ.ดร.นรีลักษณ์  สุวรรณโนบลนรีลักษณ์  สุวรรณโนบล, จินตนา ตาปิน, ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ (2561). ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 24(2). 78-95.
141.2อ.จินตนา ตาปินนรีลักษณ์  สุวรรณโนบล, จินตนา ตาปิน, ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ (2561). ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 24(2). 78-95.
141.3ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์นรีลักษณ์  สุวรรณโนบล, จินตนา ตาปิน, ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ (2561). ศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 24(2). 78-95.
142อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ และธนมกมณ ลีศรี (2561). พฤฒพลัง: บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่ไทย. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว. 1(2). 27-34.
143อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีBosittipichet, T., Chinasote, Y. and Leesri, T.  (2018). Prevalence and Related Factors of Knee Osteoarthritis in Buddhist Monks in Ayutthaya. Suranaree J. Sci. Teehnol. 25(4): 462-468.
144อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีChinasote, Y., Bosittipichet, T.,  and Leesri, T.  (2018). Prevalence and Related Factors of Depression in Buddhist Monks in Pra Nakhon Si Ayutthaya. Suranaree J. Sci. Teehnol. 25(4): 455-461.
145อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ และนางสาวจุฑามาศ อย่าเสียสัตย์ (นศ.พย.)Petchprapai, N. & Yasiasat, J. (2018). Roselle: An Herbal Medicine And Review Of Its Benefits. Proceeding In The 6th Annual Worlwide Nursing Conference (WNC 2018). 23-24 July 2018, Singapore (Oral Presentation). pp. 333-340
146อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพPetchprapai, N. & Fu-Chih Lai. (2018). Health Status and Health Patterns in Urban-rural Dwelling Elderly. Proceeding In The 6th Annual Worlwide Nursing Conference (WNC 2018). 23-24 July 2018, Singapore (Oral Presentation). pp. 301-307
147อ.ดร.กชกร  เพียซ้ายทรงสุดา หมื่นไธสง, ชลการ ทรงศรี, กชกร เพียซ้าย, และอัจฉรา มีนาสันติรักษ์. (2561). การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 8 (ฉบับบพิเศษ ตุลาคม 2561): 150-163.
148อ.ดร.กชกร  เพียซ้ายPiasai, K., Phumdoung, S., Wiroonpanich, W., & Chotsampancharoen, T. (2018). A Randomized Control Trial of Guided-Imagination and Drawing-Storytelling in Children with Cancer. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 22(4), 386-400.
149.1อ. พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทรปิยอร วจนะทินภัทร, สิริกร ขาวบุญมาสิริ และ นฤมล สิงห์ดง. (2561). กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะรายในชุมชน. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. , 62-71. [Proceeding]
149.2อ.สิริกร ขาวบุญมาศิริปิยอร วจนะทินภัทร, สิริกร ขาวบุญมาสิริ และ นฤมล สิงห์ดง. (2561). กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะรายในชุมชน. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. , 62-71. [Proceeding]
149.3ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงปิยอร วจนะทินภัทร, สิริกร ขาวบุญมาสิริ และ นฤมล สิงห์ดง. (2561). กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะรายในชุมชน. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้อย่างไร” วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. , 62-71. [Proceeding]
150.1รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยจันทร์ทิรา เจียรณัย, ณัฐฐิตา เพชรประไพ, ศรัญญา จุฬารี, วาริธร  ประวัติวงศ์, รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร และสิริกร  ขาวบุญมาศิริ. (2561). การดูดเสมหะระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : การทวบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8(1). 82-93.
150.2อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพจันทร์ทิรา เจียรณัย, ณัฐฐิตา เพชรประไพ, ศรัญญา จุฬารี, วาริธร  ประวัติวงศ์, รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร และสิริกร  ขาวบุญมาศิริ. (2561). การดูดเสมหะระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : การทวบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8(1). 82-93.
150.3อ.ดร.ศรัญญา จุฬารีจันทร์ทิรา เจียรณัย, ณัฐฐิตา เพชรประไพ, ศรัญญา จุฬารี, วาริธร  ประวัติวงศ์, รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร และสิริกร  ขาวบุญมาศิริ. (2561). การดูดเสมหะระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : การทวบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8(1). 82-93.
150.4อ.วาริธร  ประวัติวงศ์จันทร์ทิรา เจียรณัย, ณัฐฐิตา เพชรประไพ, ศรัญญา จุฬารี, วาริธร  ประวัติวงศ์, รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร และสิริกร  ขาวบุญมาศิริ. (2561). การดูดเสมหะระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : การทวบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8(1). 82-93.
150.5อ.รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชรจันทร์ทิรา เจียรณัย, ณัฐฐิตา เพชรประไพ, ศรัญญา จุฬารี, วาริธร  ประวัติวงศ์, รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร และสิริกร  ขาวบุญมาศิริ. (2561). การดูดเสมหะระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : การทวบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8(1). 82-93.
150.6อ.สิริกร  ขาวบุญมาศิริจันทร์ทิรา เจียรณัย, ณัฐฐิตา เพชรประไพ, ศรัญญา จุฬารี, วาริธร  ประวัติวงศ์, รวีวรรณ  พงศ์พุฒิพัชร และสิริกร  ขาวบุญมาศิริ. (2561). การดูดเสมหะระบบปิดในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ : การทวบทวนจากหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. 8(1). 82-93.
151ผศ.ดร.วรรณวดี  เนียมสกุลวรรณวดี  เนียมสกุล (2561). การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ไดแดตติคในการสอนวิชาทฤษฎีการพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 34(3). 119-128.
152ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงPotempa, K, Furspan, P, Rajataramya, B, Barton, D, & Singha-Dong, N. (2018). Strengthening Non-Communicable Disease (NCD) Research Capacity in Thailand: Leveraging PhD Nurses and other Health Professionals. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 22(3), 178-186.
153.1ผศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยChiaranai, C., Chularee, S., & Thongluang, S. (2018). Older People Living with Chronic Illness. Geriatric Nursing, Sep – Oct. 39(5): 513-520. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2018.02.004
153.2อ.ดร.ศรัญญา  จุฬารีChiaranai, C., Chularee, S., & Thongluang, S. (2018). Older People Living with Chronic Illness. Geriatric Nursing, Sep – Oct. 39(5): 513-520. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2018.02.004
154ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรืองChuenjairuang, P. (2018). Using Buddhist way for Self-Healing in Disabled Stroke Persons. Paper presented at Proceedings of WEI International Acedemic Conference on Humanities and Social Sciences.
155รศ.ดร.จันทร์ทิรา  เจียรณัยSuksuphew, S. & Chiaranai, C. (2019). Acute Sensory Neuropathy and Progressive Dysphagia with Anti-GQ1b Antibody Positive: A Case Report. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research (BJSTR).  13(1). BJSTR. MS.ID.002334. Doi: 10.26717/BJSTR.2019.13.002334.
156อ.ดร.ศักดา  ขำคมศักดา ขำคม. (2562). ประสบการณ์การเผชิญปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย. 12(1). 161-176. (ISSN 1906-7925)
157ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงPotempa, K., Rajataramya, B., Barton, D. L., Singha-Dong, N., Stephenson, R., Smith, E. M. L., . . . Pupjain, S. (2019). Impact of using a broad-based multi-institutional approach to build capacity for non-communicable disease research in Thailand. Health Research Policy and Systems, 17(1), 62. doi:10.1186/s12961-019-0464-8
158อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์Charoensuk, S., Sitanon, T., Turner, K., von Bormann, S., Sawaengdee, K. (2019). Nurse educator competencies to produce nursing graduates in response to population health needs in Thailand. Journal of the Royal Thai Army Nurses. 20(2): 93-101.
159อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุชีวา วิชัยกุล, สุรศักดิ์   สุนทร, สุดคนึง   ฤทธิ์ฤาชัย, วิไลพร   ขำวงษ์, ศุกร์ใจ เจริญสุข. (2562). การพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสุขภาพ. วารสารกองการพยาบาล. 46(2): 177-191.
160อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์สุรศักดิ์ สุนทร, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุชีวา วิชัยกุล, วิไลพร ขำวงษ์, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย. (2562). ความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสุขภาพใน 13 เขตบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย. วารสารพยาบาลตำรวจ. 11(2): 453-463.
161อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์Bormann, S. v., Suksompong, S., & Bormann, B. v. (2019). A rare case of acute kidney injury and anemia induced by hypercalcemia. Clinics and Practice, 9(2), 55-57. doi: 10.4081/cp.2019.1117
162อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ภัทรชยา สวัสดิ์วงษ์, ศุภาพิชญ์  โฟน โบร์แมนน์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตติยภูมิ ในจังหวัดนนทบุรี. พยาบาลสาร. 46(4): 158-172.
163อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีธนกมณ ลีศรี, ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์. (2562). การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีภาวะพฤฒพลังในชุมชนชนบท จังหวัดนครราชสีมา. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. 18(1): 31.
164อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพPetchprapai, N.(2019). Health Status and Health Patterns in Urban-rural Dwelling Elderly in Nakhonratchasima Province, Thailand. Elderly Health Journal, 5(2), 108-116.
165อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์Turner, K., Sitanon, T., Charoensuk, S., von Bormann, S., & Sawaengdee, K. (2019). Nurse Competencies and associated factors in the context of nursing education institutions in Thailand. Journal of Nursing Division, 46(3), 2-19.
166อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุนันทา ทองพัฒน์, วรรณพร บุญเปล่ง, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย,
วิไลพร ขำวงษ์,  และเจนจิรา เกียรติสินทรัพย์. (2562). การประเมินโครงการรวมใจสร้าง
พลังขับเคลื่อนต่อต้านและลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ตามพันธกิจโครงการ 3 ล้าน 3 ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์. วารสารกองการพยาบาล, 46(3), 34-53.
167อ.ดร.สมชาย  ชัยจันทร์สมชาย ชัยจันทร์. (2562). วิถีชุมชน: พื้นที่ประกอบสร้างอัตลักษณ์เชิงคุณค่าผู้สูงอายุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, 2(2), 12-21.
168รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยรัชนี ศิริวัฒน์, นิตยา โรจน์ทินกร, สุรัตน์ คร่ำสุข, จิราพร พอกพูนทรัพย์, และจันทร์ทิรา เจียรณัย. (2562). การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการพยาบาลแบบไร้รอยต่อโดยใช้เทคนิค SBAR ในระยะเปลี่ยนผ่านการดูแล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 60-69.
169ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา  บุญรอดBoonrod, W. (2019). Quality of Life in Breast Cancer: An Experience of Patients at Nakhon Ratchasima, Thailand. Paper presented at The International Council of Nurses (ICN) 2019: Beyond Healthcare to Health. 27 June – 1 July 2019, Marina Bay Sands, Singapore.
170อ.ภรณี อนุสนธิAnusonthi, P. (2019). The factors Associated to Prevalence of Obesity in Adolescents ,Thailand. Paper presented at 3rd Japan International Conference on Business, Management Studies and Social Science. 28-29 January 2019, Tokyo, Japan.
171ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดงMakabe, S., Kume, Y., Kamata, T., Apikomonkon, H., Griffiths, J., Takagai, J., … & Singha-Dong, N. (2020). Health Promotion Awareness in Barbershops and Salons: An International Cross-Sectional Survey in Japan and Thailand. Journal of Community Health. doi: 10.1007/s10900-020-00792-1
172อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีJirawitayaporn, K., Bosittipichet, T., & Leesri, T. (2020). Patient’s awareness of “Stroke Fast Track”. GSC Advanced Research and Reviews (GSCARR), 02(3), 18-27.
173อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีMaturos, K., Bosittipichet, T., & Leesri, T. (2020). Nutritional Status and the Factors Relating to Malnutrition Status of the Elderly Receiving Health Service in Primary Care Center. GSC Advanced Research and Reviews (GSCARR), 02(3), 28-35.
174อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีChearasatawong, N., Bosittipichet, T., & Leesri, T. (2020). Patient’s backgrounds, perceptions toward a primary medical centers and reasons in getting medical services at general clinic in the provincial hospital. GSC Advanced Research and Reviews (GSCARR), 02(3), 55-63.
175อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุนันทา ทองพัฒน์, วิไลพร ขำวงษ์, วรรณพร บุญเปล่ง, และเจนจิรา เกียรติสินทรัพย์. (2563). การขับเคลื่อนโครงการ “3 ล้าน 3 ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของสาธารณสุขอำเภอ: การวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 29(3), 445-454.
176อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์Suksompong, S., Bormann, S. v.,  & Bormann, B. v. (2020). Regional Catheters for Postoperative Pain Control: Review and Observational Data. Anesthesiology and Pain Medicine, 10(1), e99745. doi: 10.5812/aapm.99745.
177ผศ.ดร.วรรณวดี ณภัคปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, วรรณวดี  เนียมสกุล, และพัชรี ใจการุณ (2563). การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดำเนินการวิจัย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 36(2), 1-13.
178ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรืองสุมาลี เอี่ยมสมัย, สมหมาย วงษ์กระสันต์, พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง และจรีรัตน์ อินทวัฒน์ (2563). การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี พระพุทธบาท : โครงงานการส่งเสริมสุขภาพ. วารสารพยาบาลทหารบก, 21(2), 332-340.
179ผศ.ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์, ทัศนีย์ ภู่สําาอางค์, ศิริลักษณ์ แก้วศรีวงค์, และวนลดา ทองใบ. (2563). อิทธิพลของภาวะสุขภาพองค์รวมภาระการดูแลสุขภาพและอุปสรรคการดูแลต่อศักยภาพการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านความรับผิดชอบของโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(1), 145-162.
180ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิดSindhu, S., Konggumnerd, R., & Kamlungdee, U. (2020). Predictors of lung impairmentamong rural dwellers Insouthern Thailand. Suranaree Journal of Science and Technology, 27(2), 070005(1-9).
181อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีChinasote, Y., Puttawichaidit, P. & Leesri, T. (2020). Effects of Guidelines for Accessing Services in Asthma and COPD Clinic by Using a Network Empowerment Process. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5(10), 160-167.
182อ.ทัดขวัญ มธุรชนBoonruksa, P., Maturachon, T. & Kongtip, P. (2020). Heat Stress, Physiological Response, and Heat-Related Symptoms among Thai Sugarcane Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 1-15. doi: 10.3390/ijerph17176363
183อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ยศพล เหลืองโสมนภา, ดาราวรรณ รองเมือง, มัณฑนา เหมชะญาติ, ผกามาศ พิมพ์ธารา, สุภาพร วรรณสันทัด, กัญญาวีณ์ โมกขาว, … ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์. (2563). โมเดลการวัดกลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยหลักอภิปัญญาในการอ่านภาษาอังกฤษ. วารสารสถาบันบำราศนราดูร, 14(3), 158-168.
184อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์วรรณพร บุญเปล่ง, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุนันทา ทองพัฒน์, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, กนิษฐา ถนัดกิจ, และวิไลพร ขำวงษ์. (2563). ประสบการณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”. วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 15(2), 74-85.
185อ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์วิไลพร ขำวงษ์, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุรศักดิ์ สุนทร, และสุชีวา วิชัยกุล. (2563). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสุขภาพ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 30(3), 223-234.
186.1ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารีจีรนุช สมโชค ไวท์, ศรัญญา จุฬารี, และจันทร์ทิรา เจียรณัย (2563). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องทอง. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 26(1), 231-250.
186.2รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยจีรนุช สมโชค ไวท์, ศรัญญา จุฬารี, และจันทร์ทิรา เจียรณัย (2563). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางช่องทอง. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 26(1), 231-250.
187.1ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารีศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร, และจินตนา ตาปิน. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาบาดแผลด้วยระบบดูดสุญญากาศ. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 26(1), 202-215.
187.2รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร, และจินตนา ตาปิน. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาบาดแผลด้วยระบบดูดสุญญากาศ. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 26(1), 202-215.
187.3อ.รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชรศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร, และจินตนา ตาปิน. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาบาดแผลด้วยระบบดูดสุญญากาศ. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 26(1), 202-215.
187.4อ.ดร.จินตนา ตาปินศรัญญา จุฬารี, จันทร์ทิรา เจียรณัย, รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร, และจินตนา ตาปิน. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยที่รักษาบาดแผลด้วยระบบดูดสุญญากาศ. วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 26(1), 202-215.
188ผศ.ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วไตและอาการเตือนของโรคนิ่วไตและอำนาจการทำนายปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วไตในผู้ป่วยโรคนิ่วไตและกลุ่มเปรียบเทียบ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 31(2), 138-157.
189ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรืองMuangkaew, P., Chuenjairuang, P., Tummeepukdee, P., Waengnork, W., Boonrueng, W., & Norenia, D. (2021). Lived Experience of Elderly Buddhist Nuns Living Alone in Northern Thailand. Suranaree Journal of Science and Technology, 28(1), 071006(1-11).
190ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรืองPanyasai, K., Visuttranukul, A., Phucharoen, P., & Chuenjairuang, C. (2021). Development and Evaluation of a Model of Participation in Health Promotion for Happiness among the Elderly. Suranaree Journal of Science and Technology, 28(1), 070012(1-10).
191อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีJantanawong, P., Kaewpaitoon, D., Bosittipichet, T., & Leesri, T. (2021). The Efficacy of a Health Program and a Food Diary in Blood Sugar Control of Patients with Type 2 Diabetes. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(2), 301-307. ISSN No: 2456-2165.
192อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีYamnuch, S., Chearasatawong, N., Bosittipichet, T., & Leesri, T. (2021). Outcome of Applying MEWS (Modified Early Warning Score) for High Risk in-Patients in Wihandaeng Hospital, Saraburi Province. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(2), 308-312. ISSN No: 2456-2165.
193.1รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยวรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์, อัจฉราวรรณ ทิพยรักษ์, กรรณิกา โหตกษาปน์กุล, จันทร์ทิรา เจียรณัย, และศรัญญา จุฬารี. (2564). การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่มารับการผ่าตัดด้วยวิธีสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มการกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือด. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า, 38(1), 25-34.
193.2ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารีวรรลดา วงศ์วัฒนฤกษ์, อัจฉราวรรณ ทิพยรักษ์, กรรณิกา โหตกษาปน์กุล, จันทร์ทิรา เจียรณัย, และศรัญญา จุฬารี. (2564). การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองที่มารับการผ่าตัดด้วยวิธีสอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มการกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือด. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า, 38(1), 25-34.
194.1ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์, วรรณวดี เนียมสกุล, และปิยอร วจนะทินภัทร. (2564). ผลของการจัดการเรียนเชิงรุกโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานต่อความรู้ ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยทางการวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 15(1), 35-46
194.2อ. พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทรศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์, วรรณวดี เนียมสกุล, และปิยอร วจนะทินภัทร. (2564). ผลของการจัดการเรียนเชิงรุกโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานต่อความรู้ ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยทางการวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 15(1), 35-46
195อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีTantanokit, T., Bosittiphichet, T., & Leesri, T. (2021). The Study of Prevalence and Associated Factors of Dementia in the Elderly. SMJ Online First, xx(xx), xxx-xxx.
196ผศ.ดร.สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์. (2564). การประเมินภาวะสุขภาพองค์รวมผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง ศักยภาพการดูแลสุขภาพและภาวะการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 32(1), 1-12.
197.1อ.ณัฏจิรา วินิจฉัยณัฏจิรา วินิจฉัย, กชกร เพียซ้าย และพรสิงห์ นิลผาย. (2564). ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Simulation ฉีดยาต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 15(1), 1-11.
197.2อ.ดร.กชกร  เพียซ้ายณัฏจิรา วินิจฉัย, กชกร เพียซ้าย และพรสิงห์ นิลผาย. (2564). ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Simulation ฉีดยาต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 15(1), 1-11.
198รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยRuksakulpiwat, S., Zhou, W., Chiaranai, C., Saengchut, P. & Vonck, J. (In press). Age, Sex, Population density and COVID-19 pandemic in Thailand: The nationwide descriptive correlational study. Journal of Health Science and Medical Research. (Article accepted)
199รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยRuksakulpiwat, S., Zhou, W., Chiaranai, C., Saengchut, P. & Vonck, J. (In press). Human travelling and COVID-19 pandemic in Thailand. Siriraj Medical Journal. (Article accepted)
200อ.ดร.กุลระวี วิวัฒนชีวินกุลระวี วัฒนชีวิน, รวมพร คงกำเนิด และศิริอร สินธุ. (2564). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในเยาวชนที่กำลังศึกษาในระบบการศึกษาในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ. 22(1), 1-14.
201ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิดกุลระวี วัฒนชีวิน, รวมพร คงกำเนิด และศิริอร สินธุ. (2564). ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในเยาวชนที่กำลังศึกษาในระบบการศึกษาในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย. วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ. 22(1), 1-14.
202ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, สุชีวา วิชัยกุล, กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, สุรศักดิ์ สุนทร, วิไลพร ขำวงษ์, สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, เบญจพร ทิพยผลาผลกุล. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรด้านสุขภาพ ใน 11 เขตบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 31(1):199-210.
203ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์von Bormann, S., Sitanon, T., Charoensuk, S., Turner, K., & Sawaengdee, K. (2021). Future required competencies of Thai nurse graduates: Stakeholders’ perspectives. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, 15(2):71-81. (May-Aug).
204ผศ.ดร.ศรัญญา จุฬารีศรัญญา จุฬารี และพันทิพา อมรฤทธิ์ (2564), ผลของรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. 16(21), 34-47.
205อ.กฤติยาณี ปะนัตถานังกฤติยาณี ปะนัตถานัง และนิลาวรรณ ฉันทะปรีดา (2564), แนวทางในการดูแลป้องกันท่อทางเดินหายใจเลื่อนหลุดในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤต : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 44(3), 1-16.
206อ.สกุลพร สงทะเลสกุลพร สงทะเล และแอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ. (2564).  บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการป้องกันปัญหาสุขภาพจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุขภาพด้านเคมีของพนักงานดับเพลิง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9, 15(37), 312-324.
207อ.ดร.ธนกมณ ลีศรีWongwutthiwet, P., Bosittipichet, T., & Leesri, T. (2021). The Efficacy of Follow-up Phone Calls for Capillary Blood Glucose Lowering in Diabetic Patients in Primary Care Unit. Siriraj Medical Journal, 73(12), 808-814.
208รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัยChairanai, C., Chularee, S., & White, S. J. (xxxx). Lived Experience of Breast Cancer Survivors: A Phenomenological Study. The Journal of Nursing Research, accepted 10/14/2021