การพยาบาลผู้ใหญ่

ศรัญญา จุฬารี. (2561). การพยาบาลผู้ใหญ่. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล

จันทร์ทิรา เจียรณัย และศรัญญา จุฬารี. (2559). แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การพยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

รวมพร คงกำเนิด. (2559). การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในวัยรุ่น. ใน ศิริอร สินธุ  ปิยะนันท์  ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน. การพยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (หน้า 185-226). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์.

เบญจพร สุขประเสริฐ. (2559). การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเด็กวัยเรียน. ใน ศิริอร  สินธุ  ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน. การพยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (หน้า 99-184). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์.

คู่มือการเขียนวินิจฉัยทางการพยาบาลและวางแผนการพยาบาล

จันทร์ทิรา เจียรณัย. (2559). คู่มือการวินิจฉัยทางการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในภาวะตั้งครรภ์ปกติ

วรรณวดี เนียมสกุล. (2558). การประเมินภาะวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกใภาวะตั้งครรภ์ปกติ. อุตรดิตถ์: พี. ออฟเซ็ทอาร์ท.

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ

จันทร์ทิรา เจียรณัย. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ. นครราชสีมา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล

รวมพร คงกำเนิด และ กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์. (2558). การป้องกันและการแก้ปัญหาน้ำหนักเกิน : ถอดบทเรียนสถาบันการศึกษาพยาบาล. กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์

บทบาทการจัดการรายกรณีในชุมชน

รวมพร คงกำเนิด. (2557). บทบาทการจัดการรายกรณีในชุมชน. ใน ศิริอร สินธุ และ พิชิต วงรอต. การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันลหิตสูง (หน้า 199-216) กรุงเทพฯ : วัฒนาการพิมพ์.