Shadow

สารสนเทศด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ค้นหากิจกรรมนักศึกษา

ปี พ.ศ.ชื่อกิจกรรมระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
2559พิธีรับหมวก ประดับขีดหมวกและมอบเข็มฯพฤษภาคม-มิถุนายน 2559อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2559โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและประสบการณ์ในนักศึกษาใหม่กรกฎาคม-สิงหาคม 2559อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
2559ค่ายคุณธรรมจริยธรรมกรกฎาคม-สิงหาคม 2559อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2559งานบายศรีสู่ขวัญกรกฎาคม-สิงหาคม 2559อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
2559ตลาดนัดหลักสูตรกรกฎาคม-สิงหาคม 2559อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
2559งานบายเนียร์กรกฎาคม-สิงหาคม 2559อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2559โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2559พัฒนาทักษะชีวิตและป้องกันยาเสพติดมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2559โครงการค่ายภาษาอังกฤษอาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
2559โครงการอบมรมการใช้เครื่องมือเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPMมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
2559โครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นพฤศจิกายน 2558อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
2559วันพยาบาลแห่งชาติตุลาคม 2558อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2559โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่ากันสุขภาพ พฤศจิกายน 2558-มีนาคม2559ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
2559โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนพฤศจิกายน 2558-มีนาคม2559ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
2559โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเมษายน-สิงหาคม 2559ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
2560พิธีรับหมวก ประดับขีดหมวกและมอบเข็มฯMarch 3, 1900อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2560โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและประสบการณ์ในนักศึกษาใหม่March 5, 1900อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2560ค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีนาคม-เมษายน 2560อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2560งานบายศรีสู่ขวัญกรกฎาคม-สิงหาคม 2560อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2560โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะพฤติกรรมบริการทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล พฤษภาคม-มิถุนายน 2560อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2560พยาบาลศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์พี่น้องพฤศจิกายน 2559อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
2560ตลาดนัดหลักสูตรMarch 5, 1900อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
2560งานบายเนียร์มีนาคม-เมษายน 2560อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2560การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตุลาคม 2559อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2560พัมนาทักษะชีวิตและป้องกันยาเสพติดมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
2560วันพยาบาลแห่งชาติตุลาคม 2560อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2560โครงการค่ายภาษาอังกฤษอาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
2560โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กรอบมหาวิทยาลัยมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
2560โครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นพฤศจิกายน 2560อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
2560โครงการบูรณการภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่นพฤศจิกายน 2559อาจารย์ณัฏจิรา วินิจฉัย
2560โครงการศึกษาดูงานจากประเทศลาว (นศ.พยาบาล)พฤศจิกายน 2559ผศ.ดร.จันทกานต์
2560โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพด้านแม่และเด็กกุมภาพันธ์ 2560อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
2560โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่ากันสุขภาพ พฤศจิกายน 2559ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
2560โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนพฤศจิกายน 2559ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
2560โครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเมษายน-สิงหาคม 2560อาจารย์ทัดขวัญ มธุรชน
2560ชมรมรักษ์สุขภาพอาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
2560การช่วยฟื้นคืนชีพในโรงเรียนอาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
2561พิธีรับหมวก ประดับขีดหมวกและมอบเข็มฯพฤษภาคม-มิถุนายน 2561อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2561โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและประสบการณ์ในนักศึกษาใหม่กรกฎาคม-สิงหาคม 2561อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2561ค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีนาคม-เมษายน 61อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2561งานบายศรีสู่ขวัญกรกฎาคม-สิงหาคม 61อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2561โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะพฤติกรรมบริการทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล พฤษภาคม-มิถุนายน 61อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2561พยาบาลศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์พี่น้องพฤศจิกายน 2560อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
2561ตลาดนัดหลักสูตรMarch 6, 1900อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
2561งานบายเนียร์มีนาคม-เมษายน 61อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2561การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตุลาคม 2560อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2561โครงการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซืมเศร้าหรือเคยมีประวัติทำร้ายตนเอง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
2561พัมนาทักษะชีวิตและป้องกันยาเสพติดอาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
2561วันพยาบาลแห่งชาติตุลาคม 2560อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
2561โครงการอบมรมการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครองต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
2561โครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นพฤศจิกายน 2560-กันยายน 2561อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2561โครงการศึกษาดูงานจากประเทศลาว (นศ.พยาบาล)พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
2561โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่ากันสุขภาพ พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
2561โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนพฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
2561ชมรมรักษ์สุขภาพนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
2561การช่วยฟื้นคืนชีพในโรงเรียนอาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์