Shadow
สารสนเทศโครงการบริการวิชาการ ปี 2559-2561

ค้นหาโครงการบริการวิชาการ

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการบริการวิชาการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
2561โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 13-4 ธันวาคม 2561ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
2561โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 256121 ตุลาคม 2561อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
2561โครงการพัฒนาศักยภาพทีมการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2561โครงการอบรมการใช้เครื่องมือเพื่อประเมิน พัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM21 กุมภาพันธ์ 2562อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
2561โครงการศึกษาดูงานจากประเทศลาว (นักศึกษาพยาบาล) 12-13 พฤศจิกายน 2561ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
2561การประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ HACC FORUM ครั้งที่ 12 22-23 พฤศจิกายน 2561อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2561โครงการทักษะชีวิตเรื่องการป้องกันและ ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2 กรกฎาคม 2561อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
2561โครงการสาขาชุมชนรัฐราษฎร์พัฒนาร่วมใจ ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงโรคหลอดเลือดภาคการศึกษาที่ 2/2561ผศ.ดร. นฤมล สิงห์ดง
2561โครงการเสริมสร้างพลังใจ นักเรียนยุคใหม่ ห่างไกลโรคอ้วน ภาคการศึกษาที่ 2/2561ผศ.ดร. นฤมล สิงห์ดง
2561โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ ความฉลาด ทางอารมณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
2560โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ สปสช.เขต 9 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพมุ่งสู่การรับรองรายโรค (Disease Specific Certification)1 กุมภาพันธ์ - 31สิงหาคม 2560อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2560โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน15 กุมภาพันธ์ 2561อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
2560โครงการจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาลในการป้องกันเชื้อดื้อยา13 กุมภาพันธ์ 2560อาจารย์จินตนา ตาปิน
2560โครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 256021 ตุลาคม 2561อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2560การประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ HACC FORUM ครั้งที่ 1116-17 พฤศจิกายน 2560อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2560โครงการการส่งเสริมพัฒนาการการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
2560โครงการอบรมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสื่อสารด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี24 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
2560โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: นิทรรศการ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน การสร้างเสริมสุขภาพมารดา ทารกและครอบครัว”18 กุมภาพันธ์ 2561ผศ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
2560โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน7 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2561อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2560โครงการกิจกรรมบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชาจริยศาสตร์และกฏหมาย 719319 ภาคการศึกษาที่ 2/2560รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
2560โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาพยาบาลจากประเทศลาว24 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์
2560โครงการเยาวชนจิตอาสาช่วยฟื้นคืนชีพ19-20 มีนาคม 2561อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์
2560โครงการฟื้นฟูวิชาการศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2560
23 กันยายน 2560สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
2560โครงการชุมชนภาคการศึกษาที่ 2/2560ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
2559โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อโดยกระบบการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ มุ่งสู่การรับรองรายโรค (Disease Specific Certification)กันยายน 2558 – มิถุนายน 2559อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2559โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กตำบลสุรนารี แรกเกิดถึง 3 ปี เก่ง ดี มีสุข ปีงบประมาณ 2559 ธันวาคม 2558-กันยายน 2559อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
2559โครงการวันพยาบาลแห่งชาติปี 255921 ตุลาคม 2559อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2559โครงการการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2559 “การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ”4-5 สิงหาคม 2559อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2559โครงการประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ HACC FORUM ครั้งที่ 1023-24 พฤศจิกายน 2559อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
2559โครงการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 256010 มกราคม 2560อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
2559โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน25 เมษายน 2560อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
2559โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน March 13, 1900สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
2559โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ "English Camp for Nursing Students 2016"March 15, 1900อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
2559โครงการเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่นโรงเรียนหนองพลวงและโรงเรียนไชยมงคล March 17, 1900สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561