Shadow

ข่าวสาร

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564

กิจกรรม, ข่าวสาร
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีประธานในพิธีวางพานพุ่ม รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.มทส. กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดย ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยภายในงานพิธีได้มีผู้แทนจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้1. ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง ได้รับรางวั...

กิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 แบบออนไลน์

กิจกรรม, ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564  แบบ Online

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. ดร.ศิริอร สินธุ เป็นวิทยากรบรรยาย ...

กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO

ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะทำงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โดยอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานโรงพยาบาล เรื่อง กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO ณ อาคารวิชาการ 1 ห้องประชุม 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์และสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ...