กิจกรรม

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีประธานในพิธีวางพานพุ่ม รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงานโดย แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.มทส. กล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดย ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยภายในงานพิธีได้มีผู้แทนจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้1. ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง ได้รับรางวั