Author: ไพรัตน์

ssssss

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

เมื่อวันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. ดร.ศิริอร สินธุ เป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะทำงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โดยอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานโรงพยาบาล เรื่อง กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO ณ อาคารวิชาการ 1 ห้องประชุม 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์และสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD)

Uncategorized
ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่มีความสนใจ  สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022 (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับ 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 5 เดือน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยผู้สนใจจะต้องสมัครในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.  และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ภายในไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2564  โดยจะมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน มทส. โดยศูนย์กิจการนานาชาติ หากมีนักศึกษาสมัครมากกว่า 2 คน ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/    >คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<< &n

ขอเชิญผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสูงอายุและผู้ให้บริการการสูงวัยอย่างมีสุขภาพวะ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาหลักสูตรผู้ดำเนินการกิจการสูงอายุ และผู้ให้บริการการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ”

Uncategorized
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสูงอายุและผู้ให้บริการการสูงวัยอย่างมีสุขภาพวะ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาหลักสูตรผู้ดำเนินการกิจการสูงอายุ และผู้ให้บริการการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Health and Wellness เน้น Healthy Aging และบุคลากรด้าน Service Innovation ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ   สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0s7FHPXQM5aVALUe7RvxH-LHzC4Mhx1Yw35isOZ0giY8Zaw/viewform