การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2562
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง 2560-2562

คู่มือ AUN-QA

คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

มคอ. ปีการศึกษา 2562

รายการหลักฐาน

รายการหลักฐานตามคำแนะนำหัวข้อ Sources of Evidence

AUN-QA 1 : Expected Learning Outcomes

AUN-QA 2 : Program Specification

AUN-QA 3 : Program Structure and Content

AUN-QA 4 : Teaching and Learning Approach

AUN-QA 5 : Student Assessment

AUN-QA 6 : Academic Staff Quality

AUN-QA 7 : Support Staff Quality

AUN-QA 8 : Student Quality and Support

AUN-QA 9 : Facilities and Infrastructure

AUN-QA 10 : Qulity Enhancement

AUN-QA 11 : Output

เอกสารในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 2562