การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายการหลักฐาน

AUN-QA 2: Program Specification

AUN-QA 2-1           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

AUN-QA 2-2           Website สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ http://nursing.sut.ac.th/

AUN-QA 2-3           คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

AUN-QA 2-4           แบบฟอร์ม มคอ. 3

AUN-QA 2-5           แบบฟอร์ม มคอ. 4

AUN-QA 2-6           คู่มือบริหารหลักสูตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

AUN-QA 2-7           แบบฟอร์ม มคอ. 5

AUN-QA 2-8           แบบฟอร์ม มคอ. 6

AUN-QA 2-9           รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

AUN-QA 2-10          เพจ SUT e-learning สาขาพยาบาลศาสตร์ https://elearning2.sut.ac.th/course/index.php?categoryid=9 

AUN-QA 2-11           Facebook กลุ่มปิดนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

AUN-QA 2-12          คู่มือการฝึกภาคปฏิบัติ

AUN-QA 2-13          แฟ้ม มคอ. 5 และ มคอ. 6

AUN-QA 5: Student Assessment

AUN-QA 5-1-1          เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

AUN-QA 5-1-2          ตัวอย่าง มคอ. 3 มคอ. 4

AUN-QA 5-1-3          แฟ้มคู่มือสอบรวบยอดประเมินความรู้และทักษะด้านปฏิบัติ (ดูแฟ้ม)

AUN-QA 5-1-4          เกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนตามระบบ TCAS ตามข้อกำหนดของ ทปอ.

AUN-QA 5-1-5          แฟ้มคู่มือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

AUN-QA 5-1-6          แฟ้มสรุปประชุมการวิพากษ์ข้อสอบ (ดูแฟ้ม)

AUN-QA 5-1-7          แบบประเมิน Eval. 01

AUN-QA 5-1-8          สรุปผลสอบเสมือน ปี 2559-2561

AUN-QA 5-1-9          สรุปผลการสอบรวบยอดเพื่อประเมินสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

AUN-QA 5-1-10        สรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาประจำปี 2560, 2561, 2562

AUN-QA 5-1-11         ตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้

AUN-QA 5-1-12        ผลสรุปการสอบเสมือน

AUN-QA 5-2-1         สรุปประชุมกรรมการประจำหลักสูตรวาระที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

AUN-QA 5-2-2        ตัวอย่าง มคอ. 3 และ มคอ. 4

AUN-QA 5-2-3        Google Classroom วิชา English for Nurse

AUN-QA 5-2-4        ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการเรียนการสอน

AUN-QA 5-2-5        สรุปผลทวนสอบ

AUN-QA 5-3-1         ตัวอย่าง มคอ. 5

AUN-QA 5-3-2        สรุปผลการวิพากษ์ข้อสอบ (ดูแฟ้ม)

AUN-QA 5-3-3        สรุปผลการทวนสอบ

AUN-QA 5-3-4        ตัวอย่างแบบประเมิน Eval. 01

AUN-QA 5-3-5        สรุปผลการตัดสินผลการเรียนรู้แบบตัวอักษร (ดูแฟ้ม)

AUN-QA 5-3-6        ตัวอย่าง มคอ. 4

AUN-QA 7: Support Staff Quality

AUN-QA 7-1       จำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  จำแนกตามคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2559-2561

AUN-QA 7-2       ประวัติบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

AUN-QA 7-3       ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือกและการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557

AUN-QA 7-4       ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ชำนาญการ พิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2551

AUN-QA 7-5       ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีว่าด้วยค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง          

                           ตามระดับทางก้าวหน้าในอาชีพ พ.ศ. 2555

AUN-QA 7-6       แบบบรรยายมาตรฐานลักษณะงาน (Job Description)

AUN-QA 7-6       ระบบการประเมินภาระงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี https://mis.sut.ac.th/MISPublic/logon.aspx

AUN-QA 7-7        แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ

AUN-QA 7-8       จำนวนและรายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ปีการศึกษา 2559-2561

AUN-QA 7-9       ภาพแสดงความชื่นชมกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากเว็บไซต์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ / Facebook สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/

                             Facebook  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

AUN-QA 8: Student Quality and Support

AUN-QA 10: Quality Enhancement

AUN-QA 10-1      สรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

                            มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในรายวิชาที่ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

AUN-QA 10-2     คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

                            (หน้าสุดท้ายของเอกสารหลักสูตร)  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา

AUN-QA 10-3     แผนจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560-2561

                            คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบประจำปีการศึกษา 2561

                            รายงานผลการทวนสอบ รายงานการวิพากษ์ข้อสอบภาคการศึกษาที่ 1/2561, 2/2561และ 3/2561

AUN-QA 10-4     แผนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555-2560 มคอ. 3 และ มคอ. 4 รายวิชาที่มีการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยใน

                            การจัดการเรียนการสอน

AUN-QA 10-5      สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561

AUN-QA 10-6       มคอ. 3, 4 มคอ. 5 และ 6 สรุปผลข้อเสนอแนะจากการจัดการเรียนการสอน