Shadow

งานบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ บ้านดอนไพล หมู่ 7 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63

การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 6 – 25 ธ.ค. 63

การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ บ้านโนนวัว  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 12 ก.พ. 64