อาจารย์ ทัดขวัญ มธุรชน

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

Clinical Area

  • Occupational Health Nursing
  • Neurotoxicity in a developing brain
  • Ergonomics