Shadow
surada

นางสาวสุรดา โนนสุภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานเลขานุการหัวหน้าสถานวิจัย
  • งานสถานวิจัย
  • งานรับนักศึกษา
  • งานโครงการบริการวิชาการ
  • งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต