อาจารย์ ดร.สมชาย ชัยจันทร์

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

Clinical Area

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560

ปริญญาโท

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552

ปริญญาตรี

  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2539

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

  • การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี, 2558
  • วุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาเวชปฏิบัติชุมชน สภาการพยาบาล, 2553
  • การพยาบาลครอบครัว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2545

ผลงานวิชาการ