อาจารย์ สิริกร ขาวบุญมาศิริ

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

Clinical Area

  • Pantienta with Schizophrenia and caregivers