อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช