อาจารย์ ณัฏจิรา วินิจฉัย

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

Clinical Area

  • การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ในรายปกติและมีภาวะแทรกซ้อน
  • การพยาบาลผู้คลอดและในทุกระยะของการคลอดในรายปกติและมีภาวะแทรกซ้อน