อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

Clinical Area

  • Health care system
  • Teenage pregnancy