อาจารย์ ลักขณา ไชยนอก

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

Clinical Area