<span class="hpt_headertitle">ingate</span>

นางสาวอินท์กเกตณ์ อบกลางวริทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานเลขานุการคณบดีและรองคณบดี
  • งานสารสนเทศ
  • งานสภาวิชาการ
  • งานทุนการศึกษา
  • งานครุภัณฑ์การศึกษา
  • งานประชุมกรรมการประจำสำนักวิชา