Shadow
ingate

นางสาวจันจณา อบกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณบดี

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานกิจกรรมนักศึกษา
  • งานสารสนเทศ
  • งานทุนการศึกษา
  • งานครุภัณฑ์การศึกษา
  • งานประชุมกรรมการประจำสำนักวิชา