Shadow
ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด
ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ผ่านในปีแรก
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี
ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
ร้อยละของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
Citation per paper จากฐานข้อมูล Scopus
ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรต่อปี
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ต่อปี
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลังจบชั้นปีแรก
จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากคนในองค์กร
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการให้บริการของนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละของหน่วยงานภายนอกที่ใช้ทุนวิจัยซ้ำ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการวิชาการ
จำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมต่อสวัสดิการ/นโยบาย/การพัฒนา
ผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
อัตราการลาออกของบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมพัฒนาตามแผน
-สายวิชาการ
-สายปฏิบัติการ
ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
จำนวนข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน
จำนวนข้อแนะนำให้มีการแก้ไขโดยผู้ตรวจสอบการเงินที่เป็นอิสระ
จำนวนหน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความร่วมมือกับสำนักวิชาฯ
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก/ภายใน
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่สำคัญ
ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
จำนวนรางวัลที่องค์กรได้รับจากหน่วยงานภายนอก (อาจารย์และนักศึกษา)