รางวัลและความภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 ในสาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564” จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

นางสาวผการัตน์ ดวงนามน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 9) ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

ปี พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี 2563  ผู้มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปี พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัล Senior Fellow of HEA UKPSF 

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับรางวัล The best poster award จากการประชุมวิชากานานาชาติ “World Healthcare and Nursing Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 62 ณ ประเทศสเปน

อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการ วิชาการประจําปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Health and social innovations for aging populations” ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  

อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้รับรางวัล The best poster award จากผลงานวิจัยเรื่อง Development of and alarm for change oxygen probe sensor in newborns ในการประชุม 30th International Conference on Pediatric Nursing & Healthcare ในระหว่างวันที่ 19-20 สค. 62 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลได้รับรางวัล “ปีบทองด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธาราณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

ปี พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา บุญรอด อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาลวิจัยเชิงบูรณาการ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ระดับสำนักวิชา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561

อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BCNSP National and International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Global health: Trends and Innovation in Healthcare (BCNSP-InHC-18) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี