รางวัลและความภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัล Senior Fellow of HEA UKPSF 

อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการ วิชาการประจําปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Health and social innovations for aging populations” ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  

ปี พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา บุญรอด อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาลวิจัยเชิงบูรณาการ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ระดับสำนักวิชา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561

อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BCNSP National and International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Global health: Trends and Innovation in Healthcare (BCNSP-InHC-18) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี