ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 25 คน มีระยะเวลาการอบรม 4 เดือน ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริทร์  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  15 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่นี่

1. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3

2. ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ

3. แผ่นพับรายละเอียดการอบรมหลักสูตร