Shadow

ขอเชิญร่วมงานพิธีพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานพิธีพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องวิทยพัฒน์ (B4101) อาคารเรียนรวม 1  โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ โครงการบริการวิชาการและพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องวิทยพัฒน์ (B4101) อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

  ลำดับที่

เวลา

กิจกรรม

  1 08.30-09.00 น. คัดกรอง COVID 19 และลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
  2 09.00-09.10 น. พิธีเปิด
  3 09.10-09.30 น. พิธีวางพานพุ่มโดยประธานในพิธี
    พิธีกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีวางพานพุ่มจากผู้แทนสำนัก วางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตามลำดับ ดังนี้
1. ตัวแทนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
2. ตัวแทนสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3. ตัวแทนสำนักวิชาแพทยศาสตร์
4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. ตัวแทนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6. ตัวแทนสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
7. ตัวแทนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8. ตัวแทนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
9. ตัวแทนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
10. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11. หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4 09.30-10.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรแด่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น

–          สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ รางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่น

–          อาจารย์

–          บุคลากร

–          นักศึกษาทันตแพทย์

–          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

–          อาจารย์พยาบาลผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม

–          บุคลากรผู้มีจิตบริการ

–          นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ผู้มีจิตอาสา

–          นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ผู้มีจิตอาสา

–          นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ผู้มีจิตอาสา

–          นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ผู้มีจิตอาสา

  5 10.00-12.00 น. กิจกรรม เสวนาวิชาการ เรื่อง “Holistic Care and Interdisciplinary Team: การดูแลแบบองค์รวมจากการทำงานร่วมกัน”

วิทยากร โดย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา วิริยะ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

2. อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

3. อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ภัทรภร  สฤษชสมบัติ

 

หมายเหตุ:  1) การแต่งกาย นักศึกษาชุดพิธีการ อาจารย์พยาบาลชุดพิธีการ แขกผู้มีเกียรติชุดสุภาพหรือสูทมหาวิทยาลัย

   2) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จะจัดเตรียมพานพุ่มสำหรับผู้แทนทุกท่าน