ขอเชิญผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินกิจการสูงอายุและผู้ให้บริการการสูงวัยอย่างมีสุขภาพวะ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาหลักสูตรผู้ดำเนินการกิจการสูงอายุ และผู้ให้บริการการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะ”