Shadow

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ น.ส.จันจณา อบกลาง โทรศัพท์ 044-223519  ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– จำนวนทุน

    จัดสรรให้นักศึกษาในหลักสูตรปกติ หลักสูตรละ 1 ทุนต่อชั้นปีการศึกษา

– คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

   1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรปกติตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

   2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25

   3. ต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรหรือตามแผนการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาในกรณีที่ย้ายสาขาวิชา

   4. ไม่มีรายวิชาที่ได้รับคะแนนตัวอักษร F หรือ U ในภาคการศึกษาที่นำผลการเรียนมาแสดง

   5. ไม่มีการเรียนซ้ำในวิชาใดๆ เพื่อปรับคะแนนในภาคการศึกษาที่นำผลการเรียนมาแสดง

   6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนที่ให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว ยกเว้นทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   7. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้

1. ประกาศ มทส. เรื่อง ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

2. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนดี