Shadow

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเพื่อขอรับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำภาคการศึกษา 2563  โดยส่งได้ที่ น.ส.จันจณา อบกลาง โทรศัพท์ 044-223519 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563   โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
 2. เป็นผู้มีฐานะยากจน
 3. เป็นผู้มีความตั้งใจเรียน มีประพฤติเรียบร้อย เคารพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และมั่นใจว่าจะสำเร็จการศึกษาแน่นอน
 4. 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุน

 1. 1. ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช นี้เป็นทุนให้เปล่า จะไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น
 2. 2. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ทราบทุกภาคการศึกษา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ส่งผลการศึกษาได้ที่งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ฉะนั้นนักศึกษาต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. ถ้าผู้รับทุนการศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จนคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการได้รับทุน คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอน หรือระงับการให้ทุนโดยทันที
 5. ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับภายในขอบเขตความจำเป็นสำหรับการศึกษาเล่าเรียน เท่านั้น ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม   ลงทะเบียนเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบ ค่าหอพักและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร
 2. 2. สำเนาผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. 5. หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)
 6. 6. ใบรับรองรายได้ของครอบครัว
 7. 7. ใบรับรองแพทย์

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและประกาศการรับสมัครฯ ดังนี้

 1. ใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน  โสภณพณิชนักศึกษาพยาบาล  ปีการศึกษา 2563
 2. ประกาศรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน  โสภณพณิชนักศึกษาพยาบาล  ปีการศึกษา 2563