Shadow

ขอเชิญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สมัครเพื่อขอรับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำภาคการศึกษา 2563

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเพื่อขอรับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำภาคการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่ น.ส.จันจณา อบกลาง โทรศัพท์ 044-223519  ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563  โดยดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ดังนี้ 

  1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน  โสภณพณิชนักศึกษาพยาบาล  ปีการศึกษา 2563
  2. ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช สำหรับนักศึกษาพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2563