Shadow

กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะทำงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมเข้าร่วมกิจกรรม Show & Share โดยอาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานโรงพยาบาล เรื่อง กิจกรรม Show & Share “การตรวจสอบ (SOP-Standard Operationg Procedure) และระบบบริหารคุณภาพ ISO ณ อาคารวิชาการ 1 ห้องประชุม 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์และสำนักงานคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์