การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ บ้านโนนวัว  อ.สีคิ้ว

การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ บ้านโนนวัว  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 12 ก.พ. 64