การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ต.พลับพลา

การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 6 – 25 ธ.ค. 63