การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ บ้านดอนไพล

การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ บ้านดอนไพล หมู่ 7 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63